نمونه متن وکالت حق طلاق

3.76 از 5 بوسیله 175 رای

برای دادن حق طلاق یا اعطای وکالت در طلاق، زوج با وکالتنامه طلاق، در یک سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی و یا سفارتخانه یا کنسولگری ها و یا عقدنامه ازدواج به همسر خود (زوجه) وکالت در انجام طلاق و تعیین شرایط، زمان و کیفیت انجام را می داده است. در حال حاضر با تغییراتی که در رویه قضایی و قوانین ایجاد شده است، انجام طلاق توافقی یا اعمال حق طلاق با محدودیت هایی مواجه شده است. با این وجود اگر زوجین اصرار به انجام این نوع طلاق داشته باشند می توانند در صورت مراجعه به گروه وکلای عدل جو متخصص در امور خانوادگی و طلاق توافقی  با کمترین زمان و بدون حضور درجلسات مشاوره بصورت کاملا قانونی به این نحوطلاق بگیرند

نمونه متن وکالت حق طلاق بدون مهریه

مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شورا هاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالح، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با شرط بذل تمامي مهريه استحقاقي، نفقه، اجرت المثل و وکالت در قبول بذل تمام مهريه استحقاقي، نفقه و اجرت المثل تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هیچ یک از مراحل قانونی نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیر.

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل، ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت ۳۰ سال سلب و ساقط نمود.

ارتباط 24 ساعته با وکیل طلاق توافقی

نمونه متن وکالت در طلاق با مهریه

مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، یکطرفه،بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در قبول بذل عين مهريه يا کمتر و يا بيشتر از آن یا معادل آن به هر مقدار که وکیل صلاح بداند و هر شرط ضمن العقد (وکيل حق دريافت مهريه با وکالت قبول در بذل دارد)، تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، نفقه و اجرت المثل، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با توکیل به غیر.

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نام برده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت ۳۰ سال سلب و ساقط نمود.

متن وکالتنامه یا حق طلاق از سوی مرد به زن

مورد وکالت: وکالت در تقدیم دادخواست و مراجعه به کلیه مراجع قضایی و دادگاهها و نهادها و سازمانها جهت تقدیم دادخواست طلاق و داوری ذیصلاح، وکالت در مرحله بدوی، واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اسقاط آن و اقدام در خصوص مطلقه نمودن زوجه از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات، توافقی و قضائی با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول و بذل نفقه و نحله، بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و هر شرط ضمن العقد و انجام کلیه امور قضائی مربوطه و تنظیم دادخواست و تعقیب پرونده و تعیینی داور و اتخاذ هر گونه تصمیم به جای موکل و اخذ گواهی عدم امکان سازش و تنظیم و امضاء هر نوع اقرارنامه به هر نحو و ترتیب و  اقدام به تمامی تشریفات و امضاء سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه های آن و حضور در دفاتر رسمی طلاق و به ثبت رسانیدن طلاق و جاری نمودن صیغه و قبول آن و تادیه هزینه و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک یا رونوشت یا کپی و کلیه اسناد و مدارک و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد. ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت ۳۰سال از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

نمونه متن وکالت مرد به وکیل دادگستری

مورد وکالت:

وکالت در تقدیم دادخواست و مراجعه به کلیه مراجع قضایی و دادگاهها و نهادها و سازمانها جهت تقدیم دادخواست طلاق به هر قسم (اعم از خلع و مبارات و بائن و رجعی) که وکیل صلاح بداند، وکالت در واخواهی ،تجدیدنظرخواهی ، فرجام خواهی و اسقاط آن ،وکالت در درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی ، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل ، وکالت در انجام عملیات طلاق توافقی (طلاق خلعی یا هر قسم طلاق دیگر که با توجه به شرایط وکیل صلاح بداند) از ابتدا و تقدیم دادخواست تا انتها واجرای حکم ،وکالت در اجرای صیغه طلاق و مراجعه دفترخانه طلاق و امضاء اوراق واسناد راجع به طلاق ، وکالت  قبول بذل مهریه و سایر حقوق زوجه ، وکالت در رجوع ، وکالت در تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک، وکالت در ادعای اعسار وتقسیط محکوم به ،وکالت در مراجعه به اداره اجرای ثبت و پیگیری پرونده اجرایی مطروحه له یا علیه موکل ، وکالت در توکیل به غیر و توکیل به وکیل دادگستری ولو کراراً و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

نمونه متن وکالت نامه وکالت در طلاق زن به مرد

مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم موکل از قيد زوجيت آقای … و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، یکطرفه(له یا علیه) ،بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در بذل عين مهريه يا کمتر و يا بيشتر از آن یا معادل آن به هر مقدار که وکیل صلاح بداند و هر شرط ضمن العقد دیگر، تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، نفقه و اجرت المثل، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیرو انتخاب وکیل دادگستری

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نام برده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود.

  • پنج شنبه 22 مهر 1400
  • بروزرسانی: سه شنبه 28 فروردین 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 4367
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  8     -     3   =