طلاق مرد از زن معتاد

3.55 از 5 بوسیله 57 رای

در سوالی که پرسیده شده طلاق زن معتاد به چه شکل است ؟

برعکس طلاق به درخواست زن از مرد معتاد، در اینجا رعایت تشریفات و به اثبات رساندن اعتیاد زن لازم نبوده و مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، هر زمان بخواهد میتواند زنش را طلاق دهد چه معتاد باشد چه نباشد به شرط اینکه هنگام رسیدگی در مورد حقوق مالی زن تعیین تکلیف شود. اعتیاد زن باعث اسقاط حقوق زن نمیشود ، مگر اینکه قبل از درخواست طلاق از طرف مرد گواهی نشوز زن و عدم تمکین او با توجه به اعتیاد و شرایط زن صادر شده باشد. که در زمان رسیدگی شرط تنصیف دارایی دیگر اجرا نمیگردد.یا با گرفتن گواهی نشوز نفقه به زن تعلق نمیگیرد. بصورت کلی باید به عرض برسانیم که اگر زن بخواهد از شوهر معتادش طلاق بگیرد راه طولانی را باید طی نماید. اما مرد میتواند زن معتاد خود را بدون اثبات اعتیاد طلاق دهد.

 

طلاق از همسر معتاد به شیشه

با توجه به اینکه مصرف شیشه یکی از خطرناکترین مواد مخدر بوده و عوارض خطرناک و جبران ناپذیری را ممکن است  برای اطرافیان در  برداشته باشد ، و ادامه زندگی مشترک را با اختلال ایجاد نماید به توضیح طلاق از همسر معتاد به شیشه می پردازیم: 

اگر مرد اعتیاد به مصرف شیشه داشته و ترک آن نیز ممکن نباشد و شرایط زندگی را به قدری برای زوجه سخت نماید که نتواند تحمل کند،  زن میتواند با استناد به عسروحرج خویش یا طبق بند۷ عقدنامه از دادگاه درخواست طلاق نماید. اما اگر زن به مصرف شیشه معتاد باشد مرد نیازی به اثبات این موضوع ندارد ، چون حق طلاق با مرد است و با شرایطی که قانون تعیین نموده میتواند زن خود را طلاق دهد.

نامه کمپ برای طلاق:

نامه کمپ ترک اعتیاد برای حضور معتاد در حال ترک

ریاست محترم شعبه .... مجتمع قضایی ....... تهران

سلام علیکم

با احترام بازگشت به شماره نامه ........... به استحضار می رساند آقای ............ در تاریخ ..... / .... / ...... به دلیل اعتیاد به موادمخدر صنعتی از نوع ......... در این مرکز بازپروری پذیرش شده و در حال حاضر دوره بهبود خود را در این مرکز سپری می نماید. لذا مراتب معنونه توسط این مرکز گواهی می گردد و جهت آگاهی به عرض می رسد.

با تجدید احترام

مدیر مرکز بازپروری ........

 

گواهی کمپ ترک اعتیاد برای دفعات پذیرش

ریاست محترم شعبه .... مجتمع قضایی ....... تهران

سلام علیکم

با احترام بازگشت به شماره نامه ........... گواهی می گردد؛

1- آقای ............ در تاریخ ..... / .... / ...... به دلیل اعتیاد به موادمخدر صنعتی از نوع ......... در این مرکز بازپروری پذیرش شده و تا تاریخ ..... / .... / ...... دوره ی بهبود خود را در این مرکز سپری نموده و سپس از کمپ ترک اعتیاد ترخیص شده است.

2- آقای ............ در تاریخ ..... / .... / ...... به دلیل اعتیاد به موادمخدر صنعتی از نوع ......... در این مرکز بازپروری پذیرش شده و تا تاریخ ..... / .... / ...... دوره ی بهبود خود را در این مرکز سپری نموده و سپس از کمپ ترک اعتیاد ترخیص شده است.

لذا مراتب فوق جهت هرگونه بهره برداری به عرض می رسد.

با تجدید احترام

مدیر مرکز بازپروری ........

 

چگونگی اثبات اعتیاد در دادگاه 

یکی از موارد اثبات عسروحرج زن ، که میتواند آن را در دادگاه ثابت نموده و درخواست طلاق نماید، اعتیاد مرد به مواد مخدر بوده به شرطی که به تشخیص دادگاه زیان آور و باعث اختلال در زندگی مشترک شود و امتناع یا عدم امکان الزام مرد به ترک اعتیاد با تشخیص پزشک میسر نشود ، و زوج به تعهد خود عمل نکند یا مجددا شروع به اعتیاد نماید.اما نکته مهمی که وجود دارد اینست که صرف ادعای زن دادگاه اعتیاد مرد را نپذیرفته و حکم به طلاق نمیدهد، حتما باید زوج به پزشکی قانونی ارجاع شود و آزمایش عدم اعتیاد دهد ، ضمن اینکه معتادین با زیرکی تمام راهکارهایی را در حین آزمایش انجام میدهند، که جواب تست را به نفع خود تغییر دهند. اصولا قضات با ارجاع به واحد مددکاری درخواست تحقیقات می نماید یا از مراکز کمپ اعتیاد میتواند استعلام بعمل آورد. رویهم رفته طبق ماده ۱۱۳۰ اگر اعتیاد مرد مخل زندگی زناشویی گردد و ترک آن امکان نداشته باشد ، دادگاه حکم به طلاق میدهد. و اما نکته طلایی زن میتواند به استناد بند ۷ عقدنامه که توسط طرفین امضاء شده است، کار برای زن آسانتر میشود زیرا در بند ۷ عقدنامه اعتیادی که برای زندگی مخل باشد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد دادگاه به تشخیص خود حکم مذکور را صادر می نماید.

 

در سوالی که پرسیده شده طلاق زن معتاد به چه شکل است ؟

برعکس طلاق به درخواست زن از مرد معتاد در اینجا رعایت تشریفات بالا لازم نبوده و مرد با توجه به اینکه هر زمان بخواهد میتواند زنش را طلاق دهد چه معتاد باشد ، چه نباشد ، با پرداخت حقوق مالی زن میتواند او را طلاق دهد.

 

شرایط طلاق از زن معتاد

اعتیاد یکی از موارد سوء اخلاق و رفتار بوده که ممکن است آثار مختلفی را در حقوق مالی زن معتاد بجا بگذارد ، در مواردی که مرد بخواهد زن معتاد خود را طلاق دهد بدون اثبات اعتیاد زن میتواند همسر خود را طلاق دهد، ولی شرایطی که در ماده ۱۱۳۳ بیان شده است را باید درنظر گرفت و دادگاه قبل از صدور حکم طلاق حقوق مالی زن را مشخص میکند، نکته ای که باید به آن توجه کرد اینست که امکان دارد دادگاه شرط تنصیف دارایی را  به دلیل اعتیاد زن و سوء رفتار و اخلاق مدنظر قرار ندهد و حکم به جدایی دهد . اعتیاد زن تاثیری در مهریه نداشته و اگر طلاق به درخواست مرد باشد باید کلیه حقوق مالی زن را برای طلاق پرداخت نماید.

 

اثبات اعتیاد به شیشه در دادگاه

اثبات اعتیاد در دادگاه در خصوص طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد متفاوت است. همانطور که می دانیم به حکم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد حق طلاق دارد و میتواند براحتی زنش را طلاق دهد البته اگر وضع مالی خوبی داشته باشد.و نیاز ندارد که دلیلی برای طلاق بیاورد که مثلا زوجه معتاد است. اما این پروسه در طلاق از طرف زن کاملا برعکس بوده و زن حتما باید اعتیاد شوهرش را در دادگاه ثابت نماید و راه سختی در پیش رو دارد. زن میتواند با طرح دادخواست طلاق بعنوان عسروحرج که یکی از زیرشاخه های آن اعتیاد مرد میباشد ، را از دادگاه تقاضا نماید. طولانی و سه مرحله ای بودن این نوع از پرونده ها یکطرف و اثبات اعتیاد مرد نزد دادگاه از طرف دیگر کار زن را سخت کرده است.بعد از شروع جلسه رسیدگی قاضی ممکن است شخص معتاد را به پزشکی قانونی معرفی نماید یا از طریق مددکاری مستقر در دادگاه یا تحقیق محلی یا گرفتن استعلام از کمپ ترک اعتیاد از اوضاع و احوال شخص معتاد آگاه شود.

 

شرایط گرفتن مهریه از شوهر معتاد

باتوجه به بخشنامه ناظر به اجرای بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه درخواست و مطالبه مهریه از ابتدا باید در اداره ثبت مطرح شود.  دادگاه های خانواده فقط در مواردی که گواهی مختومه شدن پرونده ، در   اداره ثبت صادر شده باشد شروع به رسیدگی می نمایند در غیر اینصورت ثبت دادخواست مستقیما از دفاتر خدمات الکترونیک امکانپذیر نمیباشد. ابتدا زوجه با مراجعه به دفترخانه ازدواج درخواست صدور اجرائیه می نماید و با معرفی اموال زوج میتواند آن را توقیف و با مزائده به فروش برسد در غیراینصورت ( اگر زوج مالی نداشته باشد) با مختومه کردن پرونده به دادگاه برای وصول مهریه مراجعه می کند.و اگر زوج اموال نداشت یا حکم جلب صادر میشود یا اینکه مهریه تقسیط میشود.

 

طلاق از شوهر معتاد چقدر طول میکشد

هر ادعایی که توسط خواهان مطرح میشود باید آن را به اثبات برساند ، طلاق یکطرفه از طرف زن نمونه ای از پرونده های طولانی و دشوار بوده که با توجه به سه مرحله ای بودن موضوع پرونده ممکن است بیش از یکسال به طول بیانجامد.

درخواست طلاق از طرف زن از شوهر معتادش، ابتدا باید با طرح طلاق از ناحیه زوجه طرح شود و زوجه عسروحرج خود را به استناد  بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که مقرر نموده است، 《اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر بطوری که زندگی مشترک را دچار اختلال نماید و عدم الزام مرد به ترک اعتیاد با تشخیص پزشک امکان نداشته باشد.》 را به اثبات برساند، اما راه آسانتری نیز برای زوجه وجود دارد که پیشنهاد میشود زن از این راه برای طلاق وارد شود، طبق بند ۷ عقدنامه که مقرر نموده است 《 ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به بنیان و اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه زندگی برای زوجه قابل تحمل نباشد.》در این روش زن میتواند با تخلف از شرط ضمن عقد از سوی زوج وکیل در توکیل شود و اعتیاد شوهرش را به راههای گوناگون از جمله آزمایش، شهادت شهود، تحقیق از طریق کلانتری، یا مددکاری و از طریق سوابق زوج درکمپ و یا مراجع دیگر به اثبات برساند.اما به شرطی که بندهای عقدنامه توسط زوجین به امضاء رسیده باشد.

 

گرفتن تعهد از شوهر معتاد

در مواردی که اعتیاد مرد برایش دردسرساز میشود ، و زن تصمیم به جدایی و طلاق می گیرد، ممکن است ابتدا زوجین با تنظیم تعهدنامه اخلاقی که در دفترخانه تنظیم می گردد، یکبار دیگر به همدیگر فرصت دهند و عجولانه تصمیم نگیرند.

زوجین میتوانند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی متعهد گردند که کاری را انجام دهند یا از انجام عملی خودداری نمایند. این تعهدات بعضی مواقع شامل ضمانت اجرا نیز میشود و بند بند آن دارای بار حقوقی بوده و ممکن است به نفع متعهدله ( کسی که به نفعش تعهد شده است) گردد.

تعهدات اخلاقی کتبی از سوی هر یک از زوجین با موضوعات مختلف امکانپذیر است، بعنوان مثال در خیانت شوهر به همسرش برای اینکه مرد به روابط نامشروع خود ادامه ندهد یا به همسر خود وفادار باشد راضی به تنظیم متن تعهد در دفترخانه یا دادن حق طلاق ( وکالت در طلاق) به زن میشود.یا بعضا ضمن تعهد اخلاقی طرفین شرطی را در آن می گنجانند که در صورت عدم ایفای تعهد طرف مقابل از آن استفاده نماید.

نکته ؛ باید توجه داشت که در متن تعهدنامه اقراری بر علیه خود فرد صورت نگیرد زیرا ممکن است بعدها علیه شخص مورد استفاده قرار گیرد.

 

متن شکایت از همسر معتاد:

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛ 

باسلام و احترام

اینجانب ----فرزند ---- مورخ-----   مطابق عقدنامه شماره----- در دفترخانه شماره ------  به عقد رسمی و شرعی زوج بعنوان  خوانده در آمده ام . وثمره این ازدواج بدون فرزند میباشد.

نظربه اینکه زوج تمام بندهای  دوازده گانه سند نکاحیه را امضاء نموده  و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطاء نموده است. و با تخلف از  بند ۷ عقدنامه و مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، ایشان با اعتیاد خود که ۳ مرتبه نیز در کمپ بستری شده است و مجددا بعد از ترک به مواد مخدر روی آورده است شرایط زندگی را برای بنده غیرقابل تحمل نموده است و از موارد عسروحرج میباشد از محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق را دارم. 

 

گروه وکلای عدل جو مرجع تخصصی انحصار وراثت، تقسیم تَرَکه، مالیات بر ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی می باشد.

جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری خانم و آقا با تخصص و تجربه در زمینه پرونده های مرتبط با ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی گرد هم آمده اند و آماده ی ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور ارث و دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی در تهران و شهرهای اطراف و هموطنان خارج از کشور می باشند.

برای اعطای وکالت با شماره 23 21 036 - 0912 تماس حاصل نموده و یا از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در وب سایت اقدام نمایید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیک ترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

ساعت کار دفتر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 20 عصر می باشد.

ارتباط ۲۴ ساعته  با وکیل طلاق توافقی

 

  • چهارشنبه 26 بهمن 1401
  • بروزرسانی: سه شنبه 28 فروردین 1403
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 3238
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  یک     +   =   8