طلاق بائن غیر مدخوله

3.65 از 5 بوسیله 54 رای

با توجه به افزایش آمار طلاق و اقدام قانونی در این مسیر، برای زوجین این سوال پیش می آید که طلاق آنها چه نوع طلاقی بوده و باید چه اقدامی نمایند، قانون مدنی کشور ما طلاق را از حیث رجوع در ایام عده به دو نوع طلاق رجعی و بائن تقسیم بندی کرده است.در ذیل به بررسی طلاق بائن غیرمدخوله می پردازیم: 

در انواع طلاق بائن مرد حق رجوع به زن را ندارد مگر در شرایط خاص ، وقتی هنگام جدایی روابط زناشویی بین زن و مرد اتفاق نیفتاده باشد و زن باکره باشد عنوان طلاق شامل بائن غیرمدخوله است. یعنی هیچگونه نزدیکی بین زوجین به وقوع نپیوسته است که اصولا این نوع از طلاق در دوران نامزدی یا عقد است، که زن و شوهر به توافق می رسند  از یکدیگر جدا شوند. باید به این نکته نیز اشاره نمود که طلاق قبل از دخول و نزدیکی برای زوجین مزایایی را در بر دارد بعنوان مثال ؛ 

زن میتواند صرفا با یک تقاضای ساده و ارائه رای طلاق به اداره ثبت احوال درخواست تغییر شناسنامه و حذف نام همسر سابق را بخواهد.

نکته بعدی اینکه در طلاق بائن غیر مدخوله مرد در ایام عده حق رجوع به زن را ندارد ، در خصوص مهریه ، زن نیز نمیتواند کل مهریه را دریافت نماید و به نصف کاهش می یابد.

 

گروه وکلای عدل جو:

رای دادگاه طلاق بائن غیرمدخوله

پرونده کلاسه : ................

مرجع رسیدگی : شعبه ...... دادگاه خانواده مجتمع قضایی ............... تهران

تصمیم نهایی شماره : ..........

خواهان ها : 1-  آقای شهاب ....... فرزند ........... با وکالت ......................... به نشانی: تهران

2- خانم مهسا ...... فرزند ......... با وکالت ......................... به نشانی: تهران

خواسته: طلاق توافقی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

متن رأی دادگاه طلاق بائن غیرمدخوله

در خصوص دعوی خانم مهسا ........ فرزند ........ با وکالت خانم محبوبه زمانی به طرفیت آقای شهاب ............ فرزند ....... با وکالت آقای محمدرضا خوشرو به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ....... صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره ....... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق و مدارک پرونده وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیما بین طرفین پرونده محرز و مسلم است دادگاه و مشاوران طرفین نیز در اجرای مقررات ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مساعی خود را جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک معمول ولی موثر در مقام واقع نگردید. لذا دادگاه با توجه موافقت زوج برای طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین پرونده صادر و اعلام می نماید طرفین می توانند جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده و پس از وقوع صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد ۱۱۴۰- ۱۱۳۵ - ۱۱۳۴ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق می باشد و حسب توافق زوجه از کل مهریه مافی القباله (یک) سکه را در قبال طلاق بذل نمود و وکیل زوج نیز با قبول شرایط فوق و قبول بذل نامبرده را طلاق می دهد و الباقی مهریه به قوت خود باقی است زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد، زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند، نوع طلاق با توجه به ماده 1145 قانون مدنی خلعی و به تبع آن بائن غیرمدخوله است و فاقد عده می باشد. رای صادره حضوری و قطعی است و دارای سه ماه اعتبار است. 

رئیس شعبه ........ دادگاه حقوقی تهران

 

طلاق بائن مدخوله

از منظر قانون مدنی طلاق بائن دارای شاخه های متفاوتی میباشد. در طلاقی که زن یائسه باشد یا طلاقی که با سه بار ازدواج و طلاق متوالی شکل گرفته باشد یا هیچگونه نزدیکی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد و در آخر کراهتی که بین زوجین باشد و با بذل مهریه منجر به جدایی شود طلاق بائن میگویند.

حال سوال میشود که طلاق بائن مدخوله چیست و چه شرایطی دارد؟

لازم به توضیح است که بعد از روابط زناشویی زمانی که زن و شوهر تصمیم به جدایی میگیرند اگر کراهت از ناحیه زوجه بوده و خواستار طلاق باشد میتواند با بخشش قسمتی یا تمام مهریه طلاق خلع بگیرد که یکی از شاخه های طلاق بائن میباشد ، بعضا هر دو طرف باهم تصمیم به جدایی میگیرند که همان طلاق مبارات و از انواع طلاق بائن میباشد. نکته حائز اهمیت در مورد حق رجوع مرد به زن است که در طلاق بائن در ایام عده رجوع و ثبت آن از ناحیه مرد منتفی است مگر اینکه زن در ایام عده به مهریه ای که بذل نموده است رجوع کند و طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی میشود و حق رجوع مرد در ایام عده بازمیگردد.

نکته ؛ در طلاق بائن زن یائسه و باکره ایام عده وجود ندارد.

نکته ؛ در طلاق رجعی زن در ایام عده میتواند از مرد نفقه دریافت کند و همچنین اگر هر کدام از زن و مرد فوت نمایند از یکدیگر ارث میبرند اما در طلاق بائن برعکس است و زن حق نفقه ندارد و درصورت فوت از همدیگر ارث نخواهند برد.

 

صیغه طلاق بائن

بعد از اخذ مجوز از دادگاه که در طلاق بائن همان گواهی عدم امکان سازش است ، زن و شوهر حتما باید آن را به ثبت برسانند و از نظر قانونی و شرعی به ازدواج خود پایان دهند. خطبه طلاق دارای شرایط خاصی بوده که الزام آور انت و باید به آن توجه  شود. 

اولین اقدام زن و مرد خواندن صیغه عربی طلاق با الفاظ خاص است.که به موارد آن در ذیل اشاره میشود.

۱- صیغه طلاق حتما باید با زبان عربی خوانده شود.

۲- طرفین باید دارای اهلیت باشند یعنی قصد طلاق گرفتن داشته باشند. عاقل و بالغ باشند.و دارای اختیار کامل باشند کراهت یا اجباری وجود نداشته باشد.

۳- خطبه طلاق حتما باید در حضور دو شاهد عادل مرد خوانده شود.

۴- بعد از قرائت صیغه طلاق و پایان نکاح از لحاظ شرعی حتما طلاق باید در دفترخانه به ثبت برسد، والا طبق قانون حمایت خانواده مجازات دارد.

۵- در هنگام خواندن صیغه طلاق توسط خود زوجین یا محضر دار زن نباید در ایام عادت ماهانه باشد.

زوجین در هنگام گرفتن مجوز از دادگاه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه می نمایند و با توجه به حساسیت خواندن صیغه طلاق هر دوطرف به سردفتر ثبت طلاق وکالت می دهند که از نظر شرعی و قانونی طلاق را به ثبت برسانند.

نکته مهم ؛ هرگاه زوجین خود قادر به حضور در دفترخانه نباشند میتوانند با وکالت دادن به وکیل دادگستری طلاق را هم بصورت شرعی هم قانونی ثبت نمایند که وکیل زوج و وکیل زوجه به وکالت از زن و مرد به سردفتر وکالت در جاری شدن صیغه طلاق را بدهند.

 

زن غیرمدخوله چیست

همانطور که پیشتر در مورد طلاق بائن غیرمدخوله توضیح داده شد، اشاره به چند نکته ضروری لازم است. در دنیای امروزه و وجود مشکلات بی شمار در جامعه آمار طلاق سر به فلک گذاشته است ، معمولا زن و مرد قبل از حل مشکلات و ریشه یابی آن مستقیما راه جدایی و رهایی خود را در پیش میگیرند، بعنوان مثال طلاق غیرمدخوله یعنی پیش از اینکه روابط زناشویی بین زوجین برقرار شود اقدام به گرفتن طلاق می نمایند.

در این نوع از طلاق به علت اینکه زن باکره می باشد، آثار آن با انواع دیگر طلاق متفاوت است. در طلاق قبل از دخول و رابطه جنسی ،  به صرف ادعای باکره بودن از طرف زن دادگاه آن را نمی پذیرد و حتما باید گواهی بکارت از پزشکی قانونی اخذ شود و در رای دادگاه باکره بودن زن قید شود. ضمن اینکه زن غیرمدخوله بر خلاف انواع دیگر طلاق ایام عده ندارد و زن می تواند بلافاصله بعد از ثبت شرعی و قانونی طلاق ازدواج نماید.

 

مهریه در طلاق غیرمدخوله

یکی از مسائل مهم در طلاق غیرمدخوله مسئله مهریه میباشد. طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، زمانی که شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن میتواند نصف مهریه خود را دریافت نماید و مسئله مهمتر اینکه اگر زن قبلا مهریه خود را کامل دریافت کرده باشد مرد میتواند مازاد از نصف را از زن پس بگیرد.

در عقد نکاح روابط زناشویی ارتباط مستقیمی با وصول مهریه دارد ، زمانی که بین زن و مرد روابط جنسی شکل نگرفته باشد و طلاق از نوع غیرمدخوله ( دخول صورت نگرفته ) باشد، زن مستحق نصف مهر میباشد و از طریق قباله ازدواج به دفترخانه ای که عقد در آنجا واقع شده است مراجعه نموده و درخواست برگه اجرائیه و وصول آن به ادارات ثبت مهریه مربوط به حوزه دفترخانه عقد فرستاده میشود. بعد از تنظیم اجرائیه و قید اموال منقول و غیرمنقول سردفتر مربوطه اجرائیه را به ثبت ارسال می نماید. اصولا بین ۱۰ تا ۲۰ روز پیامک ارجاع آن به اداره ثبت به شوهر ابلاغ میشود که مفاد درخواست را اجرا نماید.

 

طلاق بائن خلعی

 حق طلاق در قانون کشور ما مختص به مرد میباشد ، اما بعضا آقایون حق طلاق را نیز به زن می دهند. زمانی که زن قصد طلاق داشته باشد و مرد نیز راضی به جدایی نباشد، زن ناچار به طلاق خلع پناه می برد. طلاق خلع یکی از زیرشاخه های طلاق بائن میباشد. حال به تعریف طلاق خلع می پردازیم؛ 

زمانیکه زن به حدی از همسرش تنفر داشته باشد و قادر به ادامه زندگی مشترک نباشد ، میتواند با بخشش مالی از شوهرش طلاق بگیرد.

مال بذل شده میتواند عین مهریه ، کمتر و یا حتی بیشتر از مهریه باشد.

 

آثار طلاق بائن

یکی از تفاوت های طلاق بائن و رجعی در حق رجوع برای مرد است. در طلاق رجعی مرد در ایام عده طلاق میتواند بدون صیغه عقد به زن رجوع کند و فقط کافیست آن را به ثبت برساند اما طلاق بائن دارای آثار متفاوت میباشد که در ذیل به آن اشاره می نمائیم ؛ 

۱- در طلاق بائن حق رجوع به زن وجود ندارد مگر اینکه زن در ایام عده در طلاق خلع و مبارات اگر زن به مهریه ای که بخشیده است رجوع کند حق رجوع مرد به زن برمیگردد و تبدیل به طلاق رجعی میشود. اما در طلاق زن یائسه و زن باکره به دلیل نداشتن عده حق رجوع معنایی ندارد.

۲- در طلاق بائن زن حق گرفتن نفقه در ایام عده ندارد مگر اینکه زن حامله باشد ولی در طلاق رجعی زن مستحق نفقه در ایام عده است.

۳- در طلاق بائن مرد میتواند به محض اینکه صیغه طلاق خوانده شود و نکاح پایان یابد ازدواج نماید و نیازی به حکم از دادگاه نداشته باشد. اما در طلاق رجعی مرد باید تا تمام شدن عده زن صبر نماید.

۴-در طلاق بائن زن و مرد اگر در زمان عده فوت نماید از همدیگر ارث نمی برند ولی در طلاق رجعی در صورت فوت در ایام عده زن و مرد از هم ارث میبرند.

 

 

گروه وکلای عدل جو مرجع تخصصی انحصار وراثت، تقسیم تَرَکه، مالیات بر ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی می باشد.

 

جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری خانم و آقا با تخصص و تجربه در زمینه پرونده های مرتبط با ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی گرد هم آمده اند و آماده ی ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور ارث و دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی در تهران و شهرهای اطراف و هموطنان خارج از کشور می باشند.

 

برای اعطای وکالت با شماره 23 21 036 - 0912 تماس حاصل نموده و یا از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در وب سایت اقدام نمایید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیک ترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

 

ساعت کار دفتر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 20 عصر می باشد.

ارتباط ۲۴ ساعته  با وکیل طلاق توافقی

 

 

  • چهارشنبه 26 بهمن 1401
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 10 دقیقه
  • 1624
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  1     +   =   6