گرفتن گواهی تجرد در ایران

گرفتن گواهی تجرد در ایران

گواهی تجرد در ایران تائیدیه ای است که توسط اداره ثبت احوال برای شخص صادر میشود، این گواهی تجرد معرف سوابق فرد از جمله ازدواج و طلاق و تجرد شخص بوده و با ارائه اصل شناسنامه توسط خود فرد یا وکیل وی قابل صدور می باشد.

ادامه مطلب

گواهی تجرد اتباع

گواهی تجرد اتباع

صدور گواهی تجرد اتباع با ارائه اصل شناسنامه متقاضی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.اما در صورتی که شناسنامه متقاضی المثنی باشد باید از طریق ثبت احوال مجوز لازم کسب شود که این موضوع زمانبر است.

ادامه مطلب

گواهی تجرد چیست؟ چگونگی دریافت،شرایط مدارک و مراحل

گواهی تجرد چیست؟ چگونگی دریافت،شرایط مدارک و مراحل

چگونگی دریافت، شرایط، مدارک و مراحل گواهی تجرد همانطور که از نام آن پیداست مشخص کننده وضعیت تاهل یا مجرد بودن شخص است، در واقع اداره ثبت احوال موظف است، با درخواست متقاضی تاییدیه ای جهت هرگونه اطلاعات از جمله ، ازدواج که به طلاق و جدایی منجر شده، یا فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در عقد منقطع ، در سند سجلی فرد صادر نماید. برای ایرانیان داخل کشور با مراجعه به اداره کل ثبت احوال وزارت امور خارجه واقع در خیابان امام خمینی، شیخ هادی، ساختمان شماره ۶ مراجعه امکان گرفتن گواهی وجود دارد و ایرانیان مقیم خارج از ایران می توانند با مراجعه به نماینگی جمهوری اسلامی ایرا گواهی تجرد را اخذ نمایند.

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند بدون گواهی عدم حضور

الزام به تنظیم سند بدون گواهی عدم حضور

با انعقاد عقد بیع ولو به موجب سند عادی، مالکیت ملک به خریدار منتقل می شود، و تنطیم سند رسمی، یک اقدام تشریفاتی است، که تاثیری در انتقال مالکیت ملک ندارد. اگرچه در برخی از قراردادهای عادی، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سندرسمی، انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد، پیش بینی نشده، باشد با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، میتوان دادخواست الزام با تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند ملک بدون سند

الزام به تنظیم سند ملک بدون سند

همانطور که در قبل به آن اشاره کردیم اگر ملکی در اداره ثبت اسناد به صورت رسمی ثبت نشده باشد و به عنوان مثال ملک بدون سند باشد، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی فرض بر این است که ( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) شخصی که آن ملک بدون سند را خریداری کرده است، باید دعوای اثبات مالکیت در دادگاه مطرح نماید. دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف در ملک بدون سند، مبایعه نامه عادی ملک بدون سند و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند ضمن اینکه خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نمی باشد.

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای

الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای

بر اساس قانون ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند اجباری است، اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد. اصولاً و معمولاً دعوای الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای از سوی خریدار و در فرض استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال ملک قولنامه ای طرح میشود. با توجه به اینکه خواهان باید در دعوای مطروحه ذینفع باشد لذا باید بتواند اثبات نماید که حق دارد دعوای الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای را طرح نماید یا خیر؛ به عنوان مثال دارا بودن شرایط ذیل از ملزمات الزام به تنطیم سند ملک است؛ ۱- ملک موضوع خواسته را مستقیماً یا مع الواسطه از مالک رسمی ملک یا قائم مقام قانونی وی خریداری نموده است. ۲- در زمان طرح دعوا ملک کماکان در مالکیت وی قرار دارد. ۳- مالک از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری می ورزد. ۴- تعهداتش را از جمله پرداخت ثمن در موعد مقرر برای تنظیم سند انجام داده است.

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

با توجه به قانون ثبت کشور ما ثبت کلیه عقود راجع به عین و یا منافع که سابقه ثبتی ندارند اجباری می باشد. و متاسفانه اگر معاملات در خصوص ملک بصورت عادی تنظیم شود تا زمانیکه بصورت تنطیم سند رسمی نباشد در محاکم و ادارات دولتی اعتبار ندارد. اما در چنین حالاتی طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است می تواند الزام مالک به تنطیم سند رسمی را بخواهد. در کل اگر زمان مشخصی جهت انتقال سند در قراردادها پیش بینی نشده باشد با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد.

ادامه مطلب

یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می شود؟

یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می شود؟

در قوانین مربوط به ارث میزان ارث زن و شوهر بطور واضح مشخص شده است، در مورد ارث زن بعد از فوت شوهر، اگر مرد فرزند داشته باشد، فرقی نمی کند که فرزندان از همین زوجه یا از همسران دیگر متوفی باشد، زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد. اما یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می شود؟ قبل از میزان محاسبه یک هشتم ارث زن باید عنوان کنیم که اگر متوفی بیش از یک همسر داشته باشد همان یک هشتم ارث زن بین تمام همسران متوفی بصورت مساوی تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر کل ماترک متوفی ۲ میلیارد تومان باشد سهم الارث زن از دارایی ۲۵۰ میلیون تومان می شود. پس برای محاسبه یک هشتم ارث زن قیمت تمام اموال متوفی را تقسیم بر هشت نموده و ارث زن را محاسبه می نماییم.

ادامه مطلب

سهم الارث زن دوم بدون فرزند از شوهر

سهم الارث زن دوم بدون فرزند از شوهر

همانطور که قبلا اشاره کردیم و در قانون مدنی نیز به آن استناد شده است، از جمله اشخاصی کا به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین است، و نکته ای که قابل اهمیت است اینست که زوجین دائمی از یکدیگر ارث می برند، سهم الارث زن دوم از شوهر حتی اگر بدون فرزند هم باشد ولی عقد موقت باشد مانع از ارث بردن است. سهم الارث زن دوم در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می باشد.اما هنگامی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد. نکته بعدی در سهم الارث زن دوم از شوهر اینست که اگر زوجه متعدد باشند همان یک چهارم یا یک هشتم اموال شوهر بدون فرزند بین همه به تساوی تقسیم می شود.

ادامه مطلب

صفحه 4 از 22 از میانِ 195 مطالب حقوقیعدل جو