اصلاح انحصار وراثت چگونه انجام میشود؟

3.97 از 5 بوسیله 31 رای

اخذ گواهی انحصار وراثت در عین سادگی  پیچیدگی های خاص خود را دارد،  متقاضی باید دقت لازم را در طرح دادخواست و روال رسیدگی داشته باشد تا مجددا نیازی به اصلاح گواهی انحصار وراثت نباشد. اما بعضا در صدور گواهی مزبور اشتباهاتی مانند از قلم افتادن نام بعضی از وراث، اشتباه در نام و اسناد سجلی ورثه، یا ذکر نام وراثی که قبل از متوفی فوت نموده اند، اتفاق می افتد. اگر این اشتباهات را شعبه صادر کننده انحصار وراثت یا متقاضی قبل از صدور گواهی متوجه شوند، میتوان به راحتی اصلاح انحصار وراثت را درخواست نمود، اما مشکل جائیست که گواهی انحصار وراثت به اشتباه صادر و به وراث ابلاغ شده است. در این مرحله وراث می توانند با طرح دادخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت اصلاح آن را مجددا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه ارسال نمایند و بعد از رسیدگی مجدد اصلاح انحصار وراثت صورت می پذیرد.

  دادخواست اصلاح گواهی حصر وراثت

دانلود فایل دادخواست اصلاح گواهی حصر وراثت

 

عدم ذکر نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت

 متقاضی انحصار وراثت در ابتدا باید دادخواست حصر وراثت خود را که نام تمام وراث در آن ذکر شده است از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی ارسال نماید، و در مرحله بعد و ارجاع پرونده به شعبه در روز رسیدگی با مدارک ورثه اعلام نماید که چه کسانی بعنوان وراث متوفی حضور دارند، بعضا ممکن است متقاضی از وجود ورثه ای اطلاع نداشته باشد یا مدارک ناقص باشد ، در اینجا میتواند از شعبه مربوطه درخواست استعلام از ثبت احوال را بخواهد تا نام ورثه از قلم نیفتد. در شرایط خاصی نیز ممکن است نام ورثه ای در ثبت احوال نیز به ثبت نرسیده باشد و با عدم ذکر نام یکی از ورثه گواهی حصر وراثت صادر شود. باید یادآور شویم بعد از صدور گواهی مزبور میتوان مجددا دادخواست اصلاح انحصار وراثت را مطرح نمود و نام وراث را به آن اضافه کرد.

  گواهی حصر وراثت

دانلود فایل گواهی حصر وراثت

 

  دادنامه اصلاح گواهی حصر وراثت

دانلود فایل دادنامه اصلاح گواهی حصر وراثت

 

ابطال گواهی حصر وراثت

در مورد انحصار وراثت های صادر شده که ممکن است در آن اشتباهاتی رخ داده باشد، مثلا عدم ذکر نام بعضی از وراث یا نام اشخاصی که جزو وراث متوفی نمی باشند، میتوان ابطال و اصلاح گواهی حصر وراثت را از طریق شعبه مربوطه صدور گواهی حصر وراثت تقاضا نمود. البته این امر مستلزم این است که مجددا دادخواست جدیدی تحت عنوان اصلاح گواهی حصر وراثت طرح نمود.

 

اشتباه در گواهی انحصار وراثت

تا زمانی که گواهی انحصار وراثت توسط شعبه مربوطه صادر و ابلاغ نشده باشد هر گونه اشتباهی مانند نام وراث، نام متوفی، و هر ایرادی در مشخصات و مدارک هویتی وراث وجود دارد قابل اصلاح بوده و میتوان از شعبه رسیدگی کننده گواهی حصر وراثت درخواست نمود تا آن را اصلاح نمایند. اما بعد از صدور و ابلاغ آن به هر یک از ورثه هر گونه اشتباهی فقط با طرح مجدد دادخواست (اصلاح گواهی حصر وراثت) امکان پذیر است، توصیه میشود  قبل از صدور و  ابلاغ گواهی،   مشخصات تمام وراث را با گواهی حصر وراثت تطبیق داده و اگر اشتباهی وجود دارد آن را به شعبه رسیدگی کننده تذکر داده، و تقاضای اصلاح آن را بنمائید.

 

مهلت اعتراض به گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت با توجه به اینکه دعوا به معنای واقعی نبوده و جزو دعاوی غیرترافعی میباشد، اعتراض نسبت به آن فاقد موضوعیت بوده و مهلت اعتراض در آن وجود ندارد، هر زمانی بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وراث  گواهی حصر وراثت را اشتباه بدانند و نسبت به آن دچار اختلاف شوند میتوانند اصلاح گواهی انحصار وراثت را بخواهند و این اصلاح مقید به مهلت خاصی نبوده و در هر زمان میتوان آن را مطرح نمود تا بعد از رسیدگی مجدد گواهی اصلاح  شده را دریافت نمایند.

 

گواهی حصر وراثت اعتبار امر مختومه دارد

قطعا پاسخ به این سوال منفی بوده و گواهی حصر وراثت چون دعوا به معنای واقعی نبوده اعتبار امر مختومه ندارد یعنی اینکه اگر گواهی حصر وراثت یکبار صادر شده باشد و سایر وراث از آن اطلاع نداشته باشند یا به آن و شورای حل اختلاف محل صدور دسترسی ندارند، می توانند مجددا درخواست گواهی حصر وراثت را از شورا بخواهند. با توجه به غیر ترافعی بودن موضوع گواهی حصر وراثت بعد از صدور آن مهلت اعتراض ندارد و وراث میتوانند به دفعات اصلاح یا صدور آن را از شورای حل اختلاف تقاضا نمایند.

  نمونه رای اصلاح گواهی فوت

دانلود فایل نمونه رای اصلاح گواهی فوت

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

قبل از این به این موضوع اشاره نمودیم که با توجه به این مورد که انحصار وراثت اعتبار امر مختومه ندارد و دعوا به معنای خاص نمی باشد، با این اوصاف اعتراض به گواهی انحصار وراثت نیز موضوعیت ندارد و شخصی که نسبت به گواهی انحصار وراثت معترض می باشد، فقط میتواند از طریق ثبت دادخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت از شعبه ای که گواهی را صادر نموده بخواهد که با توجه به مدارک جدید گواهی صادره را اصلاح نماید.

 

مرجع اعتراض به گواهی حصر وراثت

اعتراض به گواهی حصر وراثت عملا ممکن نبوده و شخصی که نسبت به نام و مشخصات وراث و گواهی صادره معترض بوده باید با تقدیم دادخواست مجدد تحت عنوان اصلاح گواهی حصر وراثت را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند، یا حضورا به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه نماید و دادخواست خود را ثبت کند و به شعبه ای که سابقه رسیدگی دارد ارجاع میشود و با مدارک جدید به اعتراض رسیدگی میشود.

 

مهلت اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اعتراض به گواهی انحصار وراثت مقید به مهلت خاصی نبوده و در هر زمان شخص معترض میتواند درخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت را از شعبه صادر کننده گواهی انحصار وراثت درخواست نماید.

 

روند رسیدگی به اعتراض به انحصار وراثت

زمانی شخص میتواند به گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید که یک مرتبه دادخواست گواهی انحصار وراثت ثبت و رسیدگی به اتمام رسیده  و گواهی انحصار وراثت صادر شده باشد، بعد از صدور و ابلاغ گواهی مزبور اگر سایر وراث نسبت به آن معترض باشند، میتوانند مجددا با ثبت دادخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت، اصلاح آن را از شعبه صادر کننده گواهی بخواهند، و شعبه مجددا با مدارک جدید آن را بررسی کرده و اگر اشتباهی در گواهی صادره رخ داده باشد آن را اصلاح نموده و گواهی قبلی ار اعتبار ساقط میشود، مجددا به همه وراث ابلاغ می شود.

 

مدارک لازم برای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

با توجه به اینکه یکمرتبه گواهی انحصار وراثت صادر شده و تشکیل پرونده نیز در شعبه صادر کننده صورت گرفته است، نیازی به مدارک تمام ورثه و متوفی ندارد و فقط مدارکی که در مورد آن اشتباه صورت گرفته است را باید به شورای حل اختلاف ارائه کرد.

 

جرم کلاهبرداری در انحصار وراثت

به استناد ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت اگر شخصی جزو وراث متوفی نباشد و به دروغ خود را بعنوان ورثه معرفی نماید یا از وجود سایر ورثه اطلاع داشته باشد و نام آن را از شورای حل اختلاف پنهان نماید در حکم کلاهبردار بوده و مجازات دارد.

 

  • شنبه 27 آبان 1402
  • بروزرسانی: دوشنبه 07 اسفند 1402
  • بدون نظر
  • 5 دقیقه
  • 613
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  7     -   =   5