ارث خواهر به کی میرسه

3.8 از 5 بوسیله 608 رای

بعد از فوت شخص تمام دارایی و دیون و تعهدات به بازماندگانی که جزو ورثه نیز محسوب می شوند، به ارث میرسد. ارث خواهر هم به همین شکل به وراث قانونی که در انحصار وراثت تعیین شده اند منتقل می گردد. وراث به سه طبقه تقسیم می شوند، که پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و همسر در اولویت هستند و تا زمانی که حتی یکنفر در طبقه اول ( البته بجزء همسر) زنده باشند، ارث خواهر به طبقه بعدی نمی رسد. ولی معمولا پیش می آید که متوفی در طبقه اول وارثی ندارد یا فقط همسر او وارث است، در اینجا ارث خواهر به اجداد و خواهر و برادر او و یا فرزندان آنان  می رسد. برای تعیین میزان ارث خواهر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ نمود تا مشخص شود چه کسانی جزو ورثه هستند و میزان ارث خواهر چقدر است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با وکیل انحصار وراثت در ارتباط باشید.

قانون جدید ارث برادر و خواهر

قاون جدیدی در سال ۱۴۰۲ در خصوص میزان سهم الارث وضع نشده است، و مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی ورثه متوفی ابتدا باید ذی نفع بودن خود را به اثبات برسانند، و از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را بنمایند. با صدور این گواهی مشخص میشود که چه افرادی و به چه میزانی از متوفی سهم خواهند برد. 

مطابق ماده ۹۱۸ قانون مدنی خواهر و برادره به سه گروا تقسیم می شوند:

۱- خواهر و برادر ابوینی( پدر و مادر مشترک)

۲- خواهر و برادر ابی( پدر مشترک)

۳- خواهر و برادر امی( مادر مشترک)

اگر متوفی خواهر و برادر ابوینی داشته باشد، دیگر خواهر و برادر ابی ارث نمی برد. اما اگر خواهر و برادر ابوینی نداشته باشد اخوه ابی ارث میبرد. ولی خواهر و برادر امی در هر شرایطی ارث میبرد. اگر وراث متوفی چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها مساوی تقسیم می شود.

اما اگر ورثه متوفی چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر وخواهر ابی باشند سهم پسران دو برابر دختران است. 

نکته:  اگر ورثه چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر می باشند سهم الارث بین آنها به تساوی تقسیم می شود.

نحوه تقسیم ارث خواهر مجرد

عنوان کردیم که طبقات ارث به سه گروه تقسیم می شود. و هریک از وراث به چه میزان از دارایی متوفی سهم میبرند، حال به این سوال میپردازیم که نحوه تقسیم ارث خواهر مجرد به چه شکل است، در صورتی که دختری ازدواج نکرده باشد ، و پدر و مادر او نیز در قید حیات نباشند، اموال و دارایی او به خواهر و برادر و اجداد و جدات او  در طبقه دوم به ارث میرسد، اگر خواهر یا برادر تنها وراث باشند تمام ارث را میبرند، ولی خواهر و برادر ابوینی مانع از ارث بردن خواهر و برادر ابی میشوند.و خواهر و برادر ابی فقط در صورتی از خواهر مجرد ارث می برند که ابوینی ها وجود نداشته باشند، ولی خواهر و برادر امی در هر صورت ارث میبرند و اگر وراث متعدد باشند، و چند برادر و خواهر ابی یا چند خواهر و برادر ابوینی باشند سهم پسرها دو برابر دخترهاست. و در خواهر و برادر امی دقیقا برعکس است و خواهر و برادر به تساوی از خواهر مجرد خود ارث می برند.

نحوه تقسیم ارث خواهر بدون فرزند

همانطور که قانون مشخص کرده است، بعد از مرگ شخص تمام دیون و دارایی فرد به وراث میرسد، که ورثه به سه طبقه اول و دوم و سوم تقسیم بندی میشوند. در طبقه اول پدر و مادر و همسر و اولاد و اولاد اولاد از متوفی ارث میبرند. سوال می شود که تقسیم ارث خواهر بدون فرزند به چه شکل است؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان کنیم که سهم همسر یک دوم از دارایی خواهر بدون فرزند است. و در صورت زنده بودن پدر و مادر متوفی مابقی ترکه به آنها میرسد، ولی اگر پدر و مادر متوفی نیز فوت کرده باشند، همسر یک دوم ارث خود را می برد و مابقی ترکه خواهر بدون فرزند به طبقه دوم اجداد و خواهر و برادرها و در صورت فوت به اولاد آنها می رسد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر

قانون مدنی موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. ازدواج دائم باعث می شود که زن و شوهر به واسطه سبب از یکدیگر ارث ببرند. و در کنار تمام طبقات میتوانند ارث خود را دریافت نمایند، اگر پدر و مادر زن در قید حیات باشند تمام ماترک به آنها می رسد، ولی اگر پدر و مادر نیز فوت کرده باشند به این معنی که  در طبقه اول هیچ ورثه ای جز زن یا شوهر نباشد، تمام ارث به آنها نمیرسد و در کنار طبقات بعدی میتوانند سهم الارث خود را دریافت نمایند. حال اگر زن تنها ورثه شوهرش در طبقه اول باشد و فرزندی برای متوفی قابل تصور نباشد، سهم الارث زن یک چهارم از دارایی متوفی می باشد و مابقی ارث به ورثه طبقه دوم که اجداد و خواهر و برادر یا در صورت فوت آنان فرزندان آنان می باشند، میرسد. اگر همسران دائم متوفی متعدد باشند همان یک چهارم به تساوی بین آنها تقسیم می شود.

قانون جدید تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر 

در این مورد کماکان قانون سابق لازم الاجراست و قانون جدیدی وضع نشده است، به استناد ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی مدر و مادر  نداشته باشد و یک یا چند نفر فرزند داشته باشد دارایی و اموال به طریق ذیل تقسیم می شود:

اگر فرزند، یک نفر باشد، چه پسر چه دختر باشد، تمام ماترک به او ارث می رسد.

اگر فرزندان متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها مساوی تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

مالیات بر ارث خواهر مجرد

در قانون مالیات  در خصوص مالیات بر ارث خواهر مجرد به دو قسمت تقسیم می شود، افرادی که قبل از سال ۹۵ و بعد از سال۹۵ به رحمت خدا رفته اند، اگر تاریخ وفات خواهر مجرد قبل از سال ۱۳۹۵/۱/۱ باشد، مالیات بر ارث خواهر مجرد باید ظرف ۶ ماه پرداخت گردد، در غیر اینصورت هر سال مشمول جریمه می شود، مضاف بر اینکه برای صادر شدن گواهی انحصار وراثت خواهر مجردی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد، گواهی مالیات بر ارث برای تشکیل پرونده الزامی است و تا گواهی مالیات بر ارث در پرونده انحصار وراثت نباشد، شورای حل اختلاف هیچ رسیدگی نمی نماید. البته میتوان فقط با تشکیل پرونده و دادناظهارنامه موقتا گواهی مالیات بر ارث را درخواست داد و به شورای حل اختلاف جهت صدور انحصار وراثت تقدیم کرد. و بعد از صدور انحصار وراثت اگر متوفی دارایی داشته باشد و وراث قصد فروش آن را دارند، وراث باید مالیات آن را پرداخت نمایند. اما زمانی که خواهر مجرد بعد از ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد،  جریمه ای به دارایی خواهر بابت مالیات بر ارث تعلق نمیگیرد و وراث میتوانند هر زمانی که خواستند، انحصار وراثت خواهر مجرد را اخذ نمایند و اما نکته مهم برای صدور گواهی انحصار وراثت دیگر نیازی به گواهی مالیات بر ارث خواهر مجرد ندارد.

آیا از برادر به خواهر ارث میرسد

در پاسخ دادن به این سوال باید گفت بله امکان دارد که برادر از خواهر خود ارث ببرد ولی بستگی به شرایطی دارد که عنوان میکنیم. بعد از فوت خواهر تمام ترکه به وراث در طبقه اول  که شامل پدر و مادر و همسر و اولاد و اولاد اولاد هستند می رسد. در صورتی به برادر ارث میرسد که هیچیک از وراث طبقه اول (بجز همسر خواهر) در قید حیات نباشند یا خواهر هیچ فرزندی نداشته باشد. نکته مهم اینست که اگر در طبقه اول فقط همسر باشد تمام ارث به او نمیرسد و همسر در کنار تمام طبقات ارث خود را می تواند دریافت کند.

نحوه تقسیم ارث بین خواهر و برادر و مادر

زمانی که مادر متوفی در قید حیات باشد، دیگر به خواهر و برادر متوفی ارث نمی رسد، و تمام ترکه به مادر منتقل می گردد. اما اگر متوفی مرد باشد، یک هشتم سهم همسر او است و از مابقی ماترک پسر دو برابر دختر ارث می برد.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدل‌جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمام دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

 

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفاً در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

 

شماره‌های تماس:

09120362123 

02191692272 

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • دوشنبه 22 خرداد 1402
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • 1 نظر
  • 7 دقیقه
  • 13422
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

1 نظر
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     3   =   5