مالیات بر ارث خواهر مجرد

3.6 از 5 بوسیله 43 رای

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر ارث، مالیات خواهر مجرد به دو مرحله تقسیم شده است، اشخاصی که قبل از سال ۹۵ و بعد از سال۹۵ فوت شده اند، اگر تاریخ فوت خواهر مجرد به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ برگردد، مالیات بر ارث خواهر مجرد باید ظرف ۶ ماه پرداخت گردد، در غیر اینصورت به آن جریمه تعلق می گیرد، البته برای صادر شدن گواهی انحصار وراثت خواهر مجردی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد، گواهی مالیات بر ارث برای تشکیل پرونده الزامی می باشد البته میتوان فقط با تشکیل پرونده و دادناظهارنامه موقتا گواهی مالیات بر ارث را درخواست داد و به شورای حل اختلاف جهت صدور انحصار وراثت تقدیم کرد. و بعد از صدور انحصار وراثت اگر متوفی دارایی داشته باشد و وراث قصد فروش آن را دارند، وراث باید مالیات آن را پرداخت نمایند. اما زمانی که خواهر مجرد بعد از ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد،  جریمه ای به دارایی خواهر بابت مالیات بر ارث تعلق نمیگیرد و وراث می توانند هر زمانی که خواستند، انحصار وراثت خواهر مجرد را اخذ نمایند و اما نکته مهم برای صدور گواهی انحصار وراثت دیگر نیازی به گواهی مالیات بر ارث خواهر مجرد ندارد. برای اطلاعات بیشتر با وکیل انحصار وراثت در ارتباط باشید.

ارث دختر مجرد از پدر

طبق قانون مدنی و امور حسبی با فوت شخص کلیه دارایی و دیون متوفی به ورثه قانونی او منتقل می گردد. انتقال دارایی قهرا صورت می گیرد، اما این انتقال بدان معنا نیست که بتوان بدون طی کردن مراحل قانونی از دارایی متوفی استفاده نمود. اولین قدم ورثه بعد از فوت،  گرفتن گواهی انحصار وراثت می باشد. که وراث و میزان سهم الارث آنها در آن مشخص میگردد. طبق قانون ورثه طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و فرزندان و همسر که با نبود هریک از این اشخاص سهم الارث دیگری در صورت زنده بودن بیشتر می شود. حال به این سوال که سهمالارث دختر مجرد از دارایی پدر چقدر است پاسخ می دهیم؟ همانطور که اشاره کردیم در هر طبقه اگر افراد دیگری حضور نداشته باشند سهم الارث دیگران بیشتر میشود، اگر دختر تنها وراث پدر باشد کل ارث به او می رسد، اگر دختران متعدد باشند ارث به تساوی تقسیم می شود. و در صورتی که متوفی هم دختر داشته باشد و هم پسر، ارث پسران دو برابر دختران است. لازم به ذکر است با صدور گواهی انحصار وراثت میزان سهم الارث هر یک از ورثه مشخصا اعلام می شود.

مالیات بر ارث مرد مجرد

قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر ارث به دو دوره، متوفیان قبل از سال ۹۵ و بعد از سال۹۵ تقسیم میشود، اگر تاریخ فوت متوفی به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ برگردد، مالیات بر ارث مرد مجرد باید ظرف ۶ ماه پرداخت گردد، در غیر اینصورت به آن جریمه تعلق می گیرد،  و البته برای صادر شدن گواهی انحصار وراثت مرد مجردی که قبل از سال ۹۵ فوت کرده باشد، گواهی مالیات بر ارث برای گرفتن انحصار وراثت الزامی میباشد. البته میتوان فقط با تشکیل پرونده و دادناظهارنامه مالیاتی موقتا گواهی مالیات بر ارث را از اداره دارایی و مالیات اخذ و به شورای حل اختلاف جهت صدور انحصار وراثت تقدیم کرد. و بعد از صدور انحصار وراثت اگر متوفی دارایی داشته باشد و وراث قصد فروش آن را دارند، باید مالیات آن را پرداخت نمایند. اما در متوفیانی که بعد از ۱۳۹۵/۱/۱ فوت کرده باشند، جریمه ای به دارایی متوفی بابت مالیات بر ارث تعلق نمیگیرد و وراث می توانند هر زمانی که خواستند، انحصار وراثت متوفی را اخذ نمایند و نکته قابل ذکر اینست که، برای صدور گواهی انحصار وراثت دیگر نیازی به گواهی مالیات بر ارث ندارد.

میزان ارث برادر از خواهر

اشاره کردیم که وراث به ۳ طبقه تقسیم می شوند. وراث طبقه اول که همان پدر و مادر و همسر و فرزندان می باشند، و در صورتی که در طبقه اول هیچ ورثه ای زنده نباشد، (حتی نوه و نتیجه) ارث به طبقه دوم یعنی اجداد و خواهر و برادر و فرزندان آنان می رسد. میزان ارث برادر از خواهر نیز اگر خواهر یا برادر تنها ورثه در همان طبقه باشند تمام ارث را میبرند، ولی اگر وراث متعدد باشند، و چند خواهر و برادر ابی یا چند خواهر و برادر ابوینی باشند، سهم برادرها دو برابر سهم خواهر هاست.

نحوه تقسیم ارث خواهر و برادر

در تقسیم ارث توضیحات مفصلی داده شد، که وراث باید بعد از فوت خواهر یا برادر اول اقدام به گرفتن گواهی انحصار وراثت نمایند، و وراثت خود را به اثبات برسانند. و بعد از آن اگر بین خواهر و برادرها محجور یا غایبی نبود میتوانند با توافق ارث را بین خود تقسیم نمایند. ولی اگر بین وراث اختلافی حادث شود و یا به هر دلیلی سایر ورثه حاضر به همکاری در این زمینه نشوند، هر یک ازورثه میتوانند، سهم خود را از دادگاه مطالبه نموده و دادخواست تقسیم ترکه مطرح نمایند. و دادگاه با بررسی آن دستور تقسیم یا فروش اموال را صادر می نماید.

تقسیم ارث زن بدون فرزند و شوهر

قانون مدنی موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. ازدواج دائم باعث می شود که زن و شوهر به واسطه سبب از یکدیگر ارث ببرند. و در کنار تمام طبقات میتوانند ارث خود را دریافت نمایند،  به این معنی که اگر در طبقه اول هیچ ورثه ای جز زن یا شوهر نباشد، تمام ارث به آنها نمی رسد و در کنار طبقات بعدی میتوانند سهم الارث خود را دریافت نمایند. حال اگر زن تنها ورثه شوهرش در طبقه اول باشد و فرزندی برای متوفی قابل تصور نباشد، سهم الارث زن یک چهارم از دارایی متوفی می باشد و مابقی ارث به ورثه طبقه دوم که اجداد و خواهر و برادر یا در صورت فوت آنان فرزندان آنان می باشند، می رسد. اگر همسران دائم متوفی متعدد باشند همان یک چهارم به تساوی بین آنها تقسیم می شود.

سهم الارث پسر مجرد بعد از فوت پدر

زمانیکه شخصی فوت می کند، دیون و دارایی او قانونا به وراث او منتقل میشود، ممکن است شخص نیز در خصوص این اموال نیز وصیت نامه ای هم تنظیم نموده باشد، ولی لازم است بدانیم اگر وصیتی در بین باشد فقط تا ثلث اموال نافذ است مگر اینکه ورثه وصیت نامه را تنفیذ نمایند. در مورد میزان سهم الارث قانون تعیین تکلیف نموده است، و سهم هریک از وراث در هر طبقه مشخص شده است، این نکته را بیاد داشته باشیم تا زمانیکه حتی یکنفر از هر طبقه زنده باشد ارث به طبقه بعدی نمیرسد، و اما سهم الارث پسر مجرد و دختر مجرد بعد از فوت پدر به این شکل است، اگر پسر مجرد یا دختر مجرد تک فرزند متوفی باشد، و پدر و مادر و همسر متوفی در قید حیات نباشند، کل ماترک به او میرسد. اگر همگی پسر مجرد یا دختر مجرد باشند0

سهم الارث به تساوی بین آنان تقسیم میشود، ولی در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر داشته باشد، سهم پسر مجرد دو برابر دختران است. البته یادآور شویم با گرفتن گواهی انحصار وراثت میزان سهم الارث همه ورثه مشخص می شود.

سهم ارث فرزند ازدواج نکرده

تمام کسانی که در زمان فوت متوفی زنده هستند و جزو وراث هستند، از متوفی ارث میبرند، در طبقه اول وراث پدر و مادر و همسر و فرزندان متوفی وجود دارند، که میزان سهم الارث هر یک را قانون مشخص نموده است، سهم ارث فرزندی که ازدواج نکرده درصورت دختر یا پسر بودن، تنها فرزند بودن یا زنده بودن سایر ورثه در همان طبقه متغیر است.  اما سهم الارث فرزند ازدواج نکرده بعد از فوت پدر به این شکل است، اگر پسر مجرد یا دختر مجرد تک فرزند متوفی باشد، و پدر و مادر و همسر متوفی در قید حیات نباشند، کل ماترک به او میرسد. اگر همگی پسر یا دختر ازدواج نکرده باشند

سهم الارث به تساوی بین آنان تقسیم می شود، ولی در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر داشته باشد، سهم پسر مجرد دو برابر دختران است. البته یادآور شویم با گرفتن گواهی انحصار وراثت میزان سهم الارث هر یک از ورثه مشخص می شود.

ارث عمه مجرد

در قانون مدنی ارث به طبقات مختلف تقسیم شده است، وراث در هر طبقه می توانند ورثه بودن خود را در شورای حل اختلاف به اثبات برسانند، و گواهی انحصار وراثت را اخذ نمایند. اگر عمه دارای پدر و مادر و همسر و فرزند نباشد ارث او به خواهر و برادر او و احتمالا اجداد اگر زنده باشند، در طبقه دوم میرسد، ولی اگر پدر بعد از عمه فوت کرده باشند میتوان بعنوان قائم مقام پدر درخواست ارث نمود، میزان ارث برادر زاده از عمه نیز حالات مختلفی دارد اگر برادر زاده تنها باشد تمام ارث به او میرسد، طبق ماده ۸۹۰  قانون مدنی اگر متوفی خواهر یا برادر نداشته باشد اولاد خواهر یا برادر در کنار اجداد اگر زنده باشند ارث میبرند، البته اولاد خواهر و برادر بر حسب نسل ارث می برند.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدل‌جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمام دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

 

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفاً در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

 

شماره‌های تماس:

09120362123 

02191692272 

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • دوشنبه 22 خرداد 1402
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 12 دقیقه
  • 738
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     2   =   1