انحصاروراثت زن فوت شده

3.72 از 5 بوسیله 275 رای

با مرگ شخص ، مالکیت اموال و دارایی متوفی قهرا به ورثه منتقل میشود. اما این انتقال به خودی خود صورت نمیگیرد و تشریفات خاص خود را دارد ، که اولین اقدام آن گرفتن گواهی انحصاروراثت و تعیین اشخاصی که از متوفی ارث میبرند و میزان سهم الارث آنها مشخص میشود. با عنایت به قوانین مربوط به ارث ، وراث به سه طبقه تقسیم میشوند ، که در صورت نبودن ورثه در هر طبقه ، ارث به طبقه بعدی میرسد ، در مورد زن و شوهر باید عنوان کنیم که در کنار هر سه طبقه ارث خود را میبرند ، و چیزی مانع آن نمیشود ، لازم به ذکر است اگر متوفی فرزند داشته باشد سهم الارث زن یا شوهر متوفی به نصف کاهش پیدا میکند.  انحصاروراثت زن هیچ تفاوتی با مرد ندارد و در صورت فوت باید ، با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک یا ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی اقدام به شروع پروسه انحصاروراثت نمود.

 

ورثه زن بدون فرزند چه کسانی هستند؟

به استناد قانون مدنی موجبات ارث بردن دو امر است ، نسب و سبب

مواد ۸۶۱ تا ۸۶۶ قانون مدنی به طبقات ارث اشاره نموده است. طبقات ارث به سه دسته تقسیم میشود ، که در صورتی که هیچیک از وارثین طبقه اول وجود نداشته باشند ، نوبت به طبقه دوم و سوم میرسد، بعنوان مثال در طبقه اول وارثین پدر و مادر ، فرزندان و اولاد آنها( نوه) جزو ورثه محسوب شده . حال اگر هیچیک از وراث طبقه اول نباشند نوبت به طبقه بعدی یعنی اجداد و خواهر و برادر و فرزندان آنان ارث میرسد. ضمنا اشخاصی که به واسطه سبب ( ازدواج ) ارث میبرند ، هریک از زن و شوهر هستند، که در تمام طبقات ارث میبرند. یعنی اگر در طبقه اول هیچیک از وراث وجود نداشته باشند ، کل ماترک به زن یا شوهر نمیرسد بلکه زن یا شوهر متوفی در کنار وراث طبقه دوم سهم الارث خود را میبرند. اگر متوفی زن باشد و فرزند نداشته باشد به شوهر یک دوم از کل ماترک به ارث میرسد ، که در صورت داشتن فرزند به مرد یک چهارم ارث میرسد، این فرمول در مورد مرد متوفی نیز جاریست ، اگر مرد فوت کند و فرزند نداشته باشد به زن یک چهارم ارث میرسد و در صورت داشتن فرزند سهم الارث زن یک هشتم میشود.

 

در صورت فوت زن تکلیف مهریه چیست؟

عقد ازدواج آثاری را برجا میگذارد ، که به محض وقوع نکاح یکی از اثرات آن ایجاد حق مالکیت زن نسبت به مهریه است. مهریه دینی است بر ذمه شوهر که در صورت عندالمطالبه بودن ، به اراده زن قابل دریافت میباشد. پس از فوت زن نیز وراث حین الفوت میتوانند تقاضای مهریه زن را بنماید ، زیرا دین و حقی که بر ذمه مرد میباشد به وراث منتقل میگردد ، اما با این تفاوت که بعد از فوت زن چون مهریه جزو ماترک زن محسوب میشود خود شوهر نیز از مهریه همسرش ارث میبرد ، و در صورتی که زن قبل از فوت آن را به شوهر بذل یا ابراء ننموده باشد ، ورثه میتوانند آن را مطالبه نمایند. اگر زن فرزند داشته باشد مرد یک چهارم مهریه را به ارث میبرد ، اگر فرزند نداشته باشند مرد یک دوم (نصف) مهریه را به ارث برده و مابقی را باید به ورثه زن پرداخت نماید.

 

آیا از زن به پدر مادرش ارث میرسد ؟

پاسخ به این سوال مثبت است ، وراث طبقه اول همانطور که پیش از این عنوان کردیم ، پدر و مادر متوفی و فرزندان و اولاد و اولاد آنها ، میباشند ، البته شوهر نیز در کنار سایرین ارث میبرد . در صورت نبودن وراث طبقه اول نوبت به ورثه طبقه بعدی که پدربزرگ و مادر بزرگ و خواهران یا برادران میباشند میرسد.

 

سهم الارث زن فوت شده از شوهر

مطابق با ماده ۸۶۴ قانون مدنی که مقرر میدارد ؛ از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرد ، هریک از زوجین است ، که در حین فوت دیگری زنده باشد. نتیجه این که اگر زن در زمان فوت شوهرش زنده باشد و بعد از فوت شوهرش ، از دنیا برود از شوهر خود ارث میبرد و در صورت فوت زن آن ارث به ورثه اش منتقل میشود. اما اگر زن قبل از فوت شوهرش بمیرد مطابق قانون ارث ، وارث شوهر نبوده و از مرد ارث نمیبرد.

 

انحصاروراثت مرد فوت شده

در صورت فوت شخص ، نزدیکان متوفی میتوانند برای تعیین ورثه و سهم الارث خود درخواست انحصاروراثت بنمایند. این درخواست باید به ضمیمه یک استشهادیه که به امضاء سه شهود در دفترخانه رسیده باشد ، به شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی تقدیم گردد. انتقال اموال و دارایی متوفی به ورثه نیازمند گرفتن برگه انحصاروراثت و بعد از آن پرداخت مالیات بر ارث میباشد.هریک از ورثه یا ذینفع ( طلبکار ) میتوانند تقاضای صدور انحصاروراثت را بنمایند.

 

مهریه زن فوت شده به چه کسانی میرسد

مهریه زن یک دین بر ذمه مرد میباشد ، و بعد از فوت نیز در صورتی که زن مهر خود را قبلا دریافت نکرده باشد ، یا آن را به مرد نبخشیده باشد به قوت خود باقیست. مهریه زن جزو ماترک محسوب شده و ترکه بعد از فوت به وراث زن منتقل میشود. بعد از اخذ گواهی انحصاروراثت و تعیین ورثه زن اموال قابل تقسیم بین وراث خواهد بود . وراث زن پدر و مادر ، فرزندان و شوهر زن میباشند. لازم به ذکر است شوهر زن نیز از مهریه زن که جزو ماترک محسوب میشود ، ارث میبرد در واقع مرد در صورتی که زن فرزند نداشته باشد ، نصف مهریه را به ارث میبرد و در صورت فرزند برای زن مرد یک چهارم از مهریه را به ارث میبرد.

 

زن فوت شده از شوهر ارث میبرد

زمانی که شخصی فوت می نماید ، دارایی او قهرا به ورثه حین الفوت منتقل میشود، اما برای اینکه مشخص شود چه کسانی در این دارایی سهم دارند باید انحصاروراثت شود ، و تشریفات انتقال دارایی در مالکیت ورثه از نظر قانونی روال صحیح خود را طی نماید.

 سوال شده است که آیا زن فوت شده از شوهر خود ارث میبرد یا خیر ؟ در پاسخ ، باید گفت اگر زوجین در زمان فوت دیگری زنده باشند از یکدیگر ارث میبرند. در صورتی که زن قبل از شوهر خود فوت کرده باشد وارث محسوب نمیشود و نام او جزو ورثه آورده نمیشود . اما اگر زن در زمان فوت شوهرش زنده باشد و بعد از فوت شوهر بمیرد از او ارث میبرد و این ارث به ورثه زن منتقل میگردد.

 

احکام ارث شوهر از زن

احکام ارث در قانون مدنی مشخص شده است ، با فوت ترکه شخص که شامل دارایی های منفی و مثبت او میشود ، به صورت قهری به ورثه منتقل میشود. و ورثه میتوانند با تقدیم دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث خود را از دادگاه بخواهند. 

قبل از تقسیم اموال باید ورثه قانونی شخص تعیین شوند. همانطور که قبلا اشاره شد ارث به موجب سبب و نسب منتقل میشود. زن و شوهر به موجب سبب از یکدیگر ارث میبرند ، هریک از زن و شوهر در زمان فوت دیگری زنده باشد وارث محسوب میشود. تعیین سهم الارث شوهر از زن خود بستگی به این دارد که زن فرزندی دارد یاخیر ، مهم نیست که فرزند از ازدواج فعلی خود یا در گذشته زن باشد ، در صورت فرزند داشتن زن ، مرد یک چهارم از اموال را به ارث میبرد ، در صورتی که زن بدون فرزند باشد شوهرش نصف اموال و دارایی زن را به ارث میبرد.

 

 

گروه وکلای عدل جو مرجع تخصصی انحصار وراثت، تقسیم تَرَکه، مالیات بر ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی می باشد.

جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری خانم و آقا با تخصص و تجربه در زمینه پرونده های مرتبط با ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی  گرد هم آمده اند و آماده ی ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور ارث و دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی در تهران و شهرهای اطراف و هموطنان خارج از کشور می باشند.

برای اعطای وکالت با شماره 23 21 036 - 0912 تماس حاصل نموده و یا از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در وب سایت اقدام نمایید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیک ترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

ساعت کار دفتر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 20 عصر می باشد.

ارتباط ۲۴ ساعته  با وکیل طلاق توافقی

 

  • شنبه 06 اسفند 1401
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 5 دقیقه
  • 5729
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     سه   =   1