دعاوی ثبتی و ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

خواهان: حسین امیراحمدی خوانده: 1- محمد کاظمی رفیع ۲- ماشاءالله باقر ۳- رمضان باقر 4- محمدباقر باقر ۵- منیر باقر ۶- مجید حیدريان ۷- ناصر جمشیدوند 8- حمدناصر مفرد رخانی ۹- سمیه رفیعی 10- محمدپهلوان نژاد خانجانی ۱۱- حسن آب زند شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا: ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (تنظیم سند رسمی يک باب آپارتمان طبقه دوم ضلع جنوب شرقی از پلاک ثبتی 1/ 6034 و 6034 بخش ۷ تهران مقوم به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزش منطقه ای ملک 000 / 147 / 22 ريال) ۲- الزام به اخذ پايان کار (الزام به اخذ پايان کار يک باب آپارتمان طبقه دوم ضلع جنوب شرقی از پلاک ثبتی 1/ 6034 و 6034 بخش ۷ تهران مقوم به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزش منطقه ای ملک 000 / 147 / 22 ريال) ۳- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی (الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی يک باب آپارتمان طبقه دوم ضلع جنوب شرقی از پلاک ثبتی 1/ 6064 و 6034 بخش ۷ تهران 4- مطالبه خسارت دادرسی دلايل و منضمات: ۱- تحقیقات محلی ۲- معاينه محلی ۳- درخواست جلب نظر کارشناس 4- فرم ارزش منطقه ای ملک مورخ ۹۵/۹/۳۰ 5- مبايعه نامه ۶- تقسیم نامه مورخ 03 / 09 / 1359 7- تقسیم نامه مورخ 31 / 06 / 1359 ۸- صورت جلسه توافق تکمیل پروژه ساختمان ۹- قرار تأمین دلیل به شماره ش41 / 5641 10- نظريه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱۶۷۱۵۹ مورخ 28 / 07 / 1397 دادخواست بدوی: رياست محترم داگاه عمومی تهران احتراماً به استحضار می رساند: به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 02 / 07 / 1390 و دو فقره تقسیم نامه مورخ 31 / 06 / 1359 و 03 / 09 / 1359 اينجانب يک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم از پلاک ثبتی 1/ 6034 فرعی از 6034 اصلی واقع در بخش ۷ حوزه ثبتی تهران به مساحت ۵۶ متر مربع از خوانده رديف اول خريداری و علیرغم اينکه به حسب توافق به عمل آمده مقرر بوده مشارالیه با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمايد لیکن از انجام تعهد خود امتناع و درخواست مکرر از ايشان اثری نداشته است لذا از آن مرجع محترم تقاضا دارد با توجه به دلايل و منضمات دادخواست تقديمی نسبت به رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته از محضر عالی استدعا می گردد.

ادامه مطلب

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

دادخواست،ادله ومستندات دعوی خواهان : علیرضا شادزیک - نام پدر تقی - شغل آزاد - آدرس: کشور آلمان، مونیخ، خیابان فردینالدکوبل، شماره۵۴ ، طبقه اول. خوانده : خانم ف.ش - نام پدر غلام - شغل خانه دار - آدرس : تهران میرداماد وکیل: خانم م.ز - نام پدر ایرج - شغل وکیل - آدرس تهران فاطمی تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 01 / 10 / 1387 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس - حق الوکاله وکیل - خلع ید (تقاضای صدورحکم مبنی برخلع ید از ملک مشاعی به پلاک ثبتی به شماره 4976 فرعی از 3104 اصلی مفروز و مجزی شده ازپلاک 619 فرعی ازاصلی. مذکور واقع در تهران، میرداماد، میدان مادر، کوچه دهم مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 34/059/000 مطالبه خسارات دادرسی دلایل ومنضمات : 1- تحقیقات محلی 2- معاینه محلی 3- سندمالکیت به شماره 161258 4- سندمالکیت به شماره 0607026 و 5- نظریه کارشناسی مورخ 31 / 04 / 1396 و پلاک ثبتی به شماره 4976 فرعی از 3104 اصلی 619 دارای ارزش منطقه ای به مبلغ 200/000ریال باطل شد. ریاسـت محتـرم دادگاه عمـومی حقـوقی تهــران با سلام احتراماً اینجانب م.ز به وکالت از سوی جناب علیرضاشادزیک در خصوص خواسته موکل به استحضارمیرساند؛ 1- مطابق سندمالکیت به شماره سریال 161258 و به شماره ثبت 120038 تمامی ۳دانگ پلاک ثبتی به شماره 4976 فرعی از 3104 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی 619 فرعی از اصل مذکور واقع درتهران، میرداماد، میدان مادر، میدان مینا، کوچه دهم متعلق به موکل اینجانب علیرضا شادزیک بوده که تصویر سند گفته شده پیوست می باشد. 2- سه دانگ دیگر ملک فوق الذکر به حکایت از سند مالکیت شماره 46223 و به شماره سریال 907036 متعلق به سرکار خانم ف.ش می باشد که تصویر سند مالکیت شماره 46223 ضم دادخواست تقدیم می شود. 3- از آنجا که موکل با خوانده محترم در ملک فوق الذکر باالمناصفه و مشاعاً شریک می باشد و مطابق ماده 582 قانون مدنی می بایست هرگونه تصرف مادی با اذن و اجازه شرکاء صورت پذیرد، ولیکن متاسفانه خانم ف.ش ( خوانده) بدون استیذان و اجازه خواهان پلاک ثبتی فوق الاشاره را از تاریخ 01 / 10 / 1387 که نظریه مورخ 31 / 04 / 1396 که طی تأمین دلیل ازشعبه 112 شورای حل اختلاف ناحیه 12 تهران با معاینه محل و انجام تحقیقات و صورت برداری از وضعیت موجود ملکِ مذکور توسط کارشناس رسمی به عمل آمده گویا و مویداین امر می باشد. علیهذا باعنایت به مراتب یادشده و نظر به اینکه خوانده محترم بدون اذن و اجازه از تاریخ 01 / 10 / 1387 تا الان ملک مشاعی را تحت تصرف غاصبانه خود قرار داده و از آن به نفع خویش بهره می برد و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات خود امتناع می ورزد. لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد 308 - 311 - 320 - 582 قانون مدنی از ریاست محترم دادگاه صدور حکم بر خلع ید غاصبانه از ملک مشاعی به پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 01 / 10 / 1387 لغایت اجرای حکم با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورداستدعاست.

ادامه مطلب

نمونه پرونده دستور فروش ملک مشاع

نمونه پرونده دستور فروش ملک مشاع

  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

• خواهان : آقای ر.ق • خوانده : خانم م.م ، مجهول المکان • شرح دادخواست، ادله و مستندات دعوا : ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام احتراماً اینجانب *** به وکالت از خواهان به استحضار عالی می‌رساند: موکل یکی از مالکین ثبتی ۳۸۷۷ فرعی از۴۶۷۸ اصلی واقع در بخش ۷ ثبتی تهران به قدرالسهم ۵/۵ دانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکور می باشد که جهت افراز ملک مذکور به اداره ثبت منطقه مراجعه می نماید، لیکن برابر تصمیم شماره ۱۸۴۵۲۰۴۵۰۱۰۶۵ مورخ 24 / 11 / 1397 ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک خاوران غیر قابل افراز تشخیص گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع جهت فروش و مزایده ملک مورد نظر مورد استدعاست. آدرس ملک : تهران میدان خراسان خ طالب رضا، ک جعفری بن بست ***، پ *** دلایل و منضمات دعوا: ۱) وکالتنامه به شماره *** مورخ 02 / 04 / 1398 ۲) نظر شهرداری منطقه 15 درخصوص عدم افراز ملک به شماره ۲۱۱۵۹/۵۱۵ ۳) کارت ملی ۴) آگهی ابلاغ رای عدم افراز به شماره *** مورخ *** ۵) تصمیم واحد ثبتی به شماره *** تاریخ 24 / 11 / 1397 اداره ثبت اسناد و املاک خاوران ۶) سند مالکیت به شماره ***

ادامه مطلب

نمونه پرونده خلع یَد

نمونه پرونده خلع یَد

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام احتراماً به استحضار می رساند به موجب سند مالکیت تقدیمی ملک موضوع دعوا مشتمل بر ساختمان کلنگی به مساحت حدود ۹۰ مترمربع در مالکیت موکل اینجانب بوده که بدون مجوز قانونی توسط خوانده تصرف و علیرغم تذکرات مکرر به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده است نظر به اینکه عمل مشارالیه مشمول مقررات راجع به غصب می باشد لذا از دادگاه محترم صدور حکم بر خلع ید خوانده از موردخواسته و خسارات دادرسی مستنداً به ماده۲۲ قانون ثبت و مواد ۸۰۳ و ۱۱۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۹۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

ادامه مطلبعدل جو