نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید

3.68 از 5 بوسیله 314 رای

دادخواست، ادله و مستندات دعوی

خواهان : علیرضا شادزیک  -  نام پدر تقی  -  شغل آزاد -  آدرس: کشور آلمان، مونیخ، خیابان فردینالدکوبل، شماره۵۴ ، طبقه اول.

خوانده : خانم ف.ش  -  نام پدر غلام  -  شغل خانه دار  -  آدرس : تهران میرداماد

وکیل: خانم م.ز  -  نام پدر ایرج  -  شغل وکیل  -  آدرس تهران فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 01 / 10 / 1387 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس - حق الوکاله وکیل - خلع ید (تقاضای صدورحکم مبنی برخلع ید از ملک مشاعی به پلاک ثبتی به شماره 4976 فرعی از 3104 اصلی مفروز و مجزی شده ازپلاک 619 فرعی ازاصلی. مذکور واقع در تهران، میرداماد، میدان مادر، کوچه دهم مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 34/059/000 مطالبه خسارات دادرسی

دلایل ومنضمات : 1- تحقیقات محلی    2- معاینه محلی     3- سندمالکیت به شماره 161258   4- سندمالکیت به شماره 0607026 و  5- نظریه کارشناسی مورخ 31 / 04 / 1396 و پلاک ثبتی به شماره 4976 فرعی از 3104 اصلی 619 دارای ارزش منطقه ای به مبلغ 200/000ریال باطل شد.

ریاسـت محتـرم دادگاه عمـومی حقـوقی تهــران

با سلام

احتراماً اینجانب م.ز به وکالت از سوی جناب علیرضاشادزیک در خصوص خواسته موکل به  استحضار می رساند؛

1- مطابق سندمالکیت به شماره سریال 161258 و به شماره ثبت 120038 تمامی ۳دانگ پلاک ثبتی به شماره 4976 فرعی از 3104 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی 619 فرعی از اصل مذکور واقع درتهران، میرداماد، میدان مادر، میدان مینا، کوچه دهم متعلق به موکل اینجانب علیرضا شادزیک بوده که تصویر سند گفته شده پیوست می باشد.

2- سه دانگ دیگر ملک فوق الذکر به حکایت از سند مالکیت شماره 46223 و به شماره سریال 907036 متعلق به سرکار خانم ف.ش می باشد که تصویر سند مالکیت شماره 46223 ضم دادخواست تقدیم می شود.

3- از آنجا که موکل با خوانده محترم در ملک فوق الذکر باالمناصفه و مشاعاً شریک می باشد و مطابق ماده 582 قانون مدنی می بایست هرگونه تصرف مادی با اذن و اجازه شرکاء صورت پذیرد، ولیکن متاسفانه خانم ف.ش ( خوانده) بدون استیذان و اجازه خواهان پلاک ثبتی فوق الاشاره را از تاریخ  01 / 10 / 1387 که نظریه مورخ 31 / 04 / 1396 که طی تأمین دلیل ازشعبه 112 شورای حل اختلاف ناحیه 12 تهران با معاینه محل و انجام تحقیقات و صورت برداری از وضعیت موجود ملکِ مذکور توسط کارشناس رسمی به عمل آمده گویا و مویداین امر می باشد. علیهذا باعنایت به مراتب یادشده و نظر به اینکه خوانده محترم بدون اذن و اجازه از تاریخ 01 / 10 / 1387 تا الان ملک مشاعی را تحت تصرف غاصبانه خود قرار داده و از آن به نفع خویش بهره می برد و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات خود امتناع می ورزد.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد 308 - 311 - 320 - 582 قانون مدنی از ریاست محترم دادگاه صدور حکم بر خلع ید غاصبانه از ملک مشاعی به پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 01 / 10 / 1387 لغایت اجرای حکم با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورداستدعاست.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای علیرضا شادزیک فرزند تقی با وکالت خانم م.ز به طرفیت خانم ف.ش فرزند غلام، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 01 / 10 / 1387 لغایت اجرای حکم با جلب نظرکارشناس به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل، خلع ید ( تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید از ملک مشاعی به پلاک ثبتی به شماره 4976 اصلی مفروز و مجزی شده ازپلاک 619 فرعی از اصلی ) مذکور واقع درتهران، میدان مادر، دادگاه باعنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده مدارک و لوایح ابرازی طرفین و اظهارات آنها درجلسه  مورخ 01 / 10 / 1398 و پاسخ استعلام از اداره ثبت به شماره  49117 مورخ 21 / 11 / 1398 که حکایت از مالکیت خواهان و خوانده هریک به میزان ۳دانگ مشاع از ۶دانگ دارد و اینکه خوانده به موجب وکالتنامه ای که تصویرآن توسط وکیل مشارالیه به دادگاه ابراز شده است ازتاریخ 09 / 06 / 1387 وکیل خواهان در اداره سهم خواهان بوده است، و از تاریخ  01 / 10 / 1387 نیز شریک مشاعی ملک شده است و باتوجه به ماده 337 قانون مدنی که اشعار می دارد هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی ازمال غیراستیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود، و باتوجه به نظریه کارشناسی که اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ  01 / 10 / 1387 لغایت 25 / 02 / 1399 مبلغ صد و نود و پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان تعیین شده است و اعتراض موثری که موجب خدشه به نظریه باشد ابراز نشده است.

علی ایحال دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 43 قانون اجرای احکام مدنی و 337  قانون مدنی و 519 - 698 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از ملک مشاعی و خوانده را به پرداخت مبلغ صد و نود و پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ  01 / 10 / 1387 لغایت 25 / 02 / 1399 و به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و مبلغ دو میلیون تومان هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاهای تجدیدنظراستان تهران می باشد. 

رئیس شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی

نظریه وکلای عدل جو

باتوجه به طرح دعاوی مالی غیرمنقول که دادگاه محل وقوع ملک صالح می باشد و خواهان در خارج از کشور  سکونت دارد باطرح دعوی در دادگاه صالح خواستار خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف خوانده می باشد، وکیل خوانده در اظهارات خود بیان نموده است که هیچ اظهارنامه یا اطلاعی به خوانده توسط خواهان مبنی بر خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف صورت نگرفته است، ودر لایحه ای که توسط وکیل خوانده ارائه شده ذکر شده است که خواهان دلیلی ارائه نکرده است که تصرف خوانده را ثابت نماید. در صورتی که اولین دلیل اثبات کننده تأمین دلیلی است که از سوی شورای حل اختلاف ضمیمه شده و دومین دلیل به نظر اینجانب اقرار خود وکیل خوانده می باشدکه در فرمایشات خود اظهار کرده که چرا از طرف خواهان اظهارنامه یا اطلاعی راجع به خلع ید یا اجرت المثل به خوانده صورت نگرفته است، و ازطرفی دیگر خوانده وکیل مدنی خواهان در سهم او بوده و وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید والا ضامن است و قاضی محترم با استناد به ماده 698 که اشعار می دارد بعداز اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن برمضمون له واقع می شود، کاملاً رعایت انصاف را بجا آورده است. و همچنین ماده 337 که هرکس برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیراستیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل است، نیز صحیح می باشد و نظریه کارشناس درمورد سه دانگ مشاع ایراد اساسی ندارد و می توان گفت رأی وجاهت قانونی دارد.

  • یکشنبه 07 شهریور 1400
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 5994
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     8   =   1