نمونه پرونده دستور فروش ملک مشاع

نمونه پرونده دستور فروش ملک مشاع
3.88 از 5 بوسیله 67 رای

• خواهان : آقای ر.ق

•  خوانده : خانم م.م ، مجهول المکان

• شرح دادخواست، ادله و مستندات دعوا :

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً اینجانب *** به وکالت از خواهان به استحضار عالی می‌رساند: موکل یکی از مالکین ثبتی ۳۸۷۷ فرعی از۴۶۷۸ اصلی واقع در بخش ۷ ثبتی تهران به قدرالسهم ۵/۵ دانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکور می باشد که جهت افراز ملک مذکور به اداره ثبت منطقه مراجعه می نماید، لیکن برابر تصمیم شماره ۱۸۴۵۲۰۴۵۰۱۰۶۵ مورخ 24 / 11 / 1397 ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک خاوران غیر قابل افراز تشخیص گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع جهت فروش و مزایده ملک مورد نظر مورد استدعاست.

آدرس ملک : تهران میدان خراسان خ طالب رضا، ک جعفری بن بست ***، پ *** 

دلایل و منضمات دعوا:

۱) وکالتنامه به شماره *** مورخ 02 / 04 / 1398 

۲) نظر شهرداری منطقه 15 درخصوص عدم افراز ملک به شماره ۲۱۱۵۹/۵۱۵ 

۳) کارت ملی

۴) آگهی ابلاغ رای عدم افراز به شماره *** مورخ ***

۵) تصمیم واحد ثبتی به شماره *** تاریخ 24 / 11 / 1397 اداره ثبت اسناد و املاک خاوران

۶) سند مالکیت به شماره ***

• گردشکار: 

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خانم م.م تقدیم دادگاه نموده است. که بعد از ثبت و ارجاع به این شعبه، مدیر دفتر وقت رسیدگی تعیین، طرفین دعوت و نسخه دوم دادخواست و ضمائم خوانده محترم ابلاغ گردیده است. همچنین وضعیت مالکیت ملک موضوع خواسته استعلام شده که چنانچه در رهن یا بازداشت است توسط کدام مرجع و در چه تاریخی بوده است ؟ تقاضای اعلام و وضعیت ثبتی ملک:

به حوزه ثبت ملک خاوران تهران

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک خاوران تهران

با سلام احتراماً دستور فرمایید با بررسی سوابق گزارش گردش وضعیت ثبتی پلاک ۳۸۷۷ فرعی از۸۷۶۴ اصلی واقع در بخش ۷ تهران را جهت ملاحظه و بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام نمایند.

اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق در پاسخ به استعلام بیان داشته‌اند:

موضوع: افراز عرصه پلاک ثبتی ۷۷۸۳/۴۶۷۸ 

با سلام احتراما به نامه شماره *** مورخ 09 / 04 / 1397 درخصوص ملک پلاک ۸۷۶۴/۳۸۷۷ اعلام می دارد: باعنایت به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها عرصه ملک فوق غیرقابل افراز و تفکیک می باشد(منفی) 

-ابلاغ به خانم م.م (خوانده): مجهول المکان   کیفیت امر ابلاغ:ازطریق نشرآگهی ابلاغ شد(ابلاغ قانونی)

-ابلاغ به آقای ع.ر (وکیل خواهان)کیفیت امر ابلاغ:به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد(تعدادمشاهده : ۴بار)

 جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان) :

بسمه تعالی

صورت مجلس : به تاریخ 13 / 08 / 1398 جلسه شعبه *** عمومی حقوقی تهران در وقت مقرر به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده امر تحت نظر قرار دارد. وکیل محترم خواهان حضور دارند خوانده حاضر نیستند و لایحه ای برای این جلسه واصل نشده است.

وکیل خواهان حضور دارند و اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد. موکل مالک ۵/۵ دانگ از ملک پلاک ثبتی موضوع دادخواست می باشد و نیم دانگ آن نیز متعلق به خوانده دعوی است قابل افراز نمی باشد.

تقاضای فروش آن را از محضر محترم دادگاه دارم. حاضرین با گواهی ذیل صورت مجلس دادگاه را ترک نمودند.

نامه رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران:

ریاست محترم شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران:

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره *** ،شماره بایگانی *** به استحضار می رساند:

سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین مساحت ۳۵ متر مربع قطعه ۳ تفکیکی به شماره ۳۸۷۷ فرعی از ۸۷۶۴۱ اصلی مفروز و مجزا شده از ۸۲۹۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۷ حوزه ثبت ملک خاوران تهران مشخصات مالکیت:

مالکیت خانم م.م فرزند محمود از کل سهم به عنوان مالک پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ثبت گردیده.

مالکیت آقای ر.ق با جز سهم ۵/۵ از کل سهم ۶ به عنوان مالک پنج ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی **** سری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی ثبت گردیده است. سپس آقای ر.ق طبق درخواست وارده تقاضای افراز سهم خود را نموده و بنا به اظهار متقاضی آدرس مالک مشاعی دیگر با نام خانم م.م اطلاعی نداشته و مراتب در اجرای ماده 17 آیین نامه اسناد لازم الاجرا و با توجه به نامه ش ۹۵۱۱۲/۵۱۵ پلاک فوق را غیر قابل افراز دانسته و این تصمیم، در یک نوبت آگهی و در روزنامه منتشر گردیده است.

•  قرار یا قرارهایی که دادگاه صادر کرده است: 

 در این پرونده دادگاه قرار صادر نکرده است.

•  رای دادگاه : 

در خصوص درخواست آقای ر.ق با وکالت آقای ع.ر به طرفیت خانم م.م مبنی بردستور فروش ملک مشاع موضوع پلاک ثبتی شماره ۳۸۷۷ فرعی از ۸۷۶۴ اصلی ازبخش۷ تهران نظر به محتویات اوراق پرونده به شرح دادخواست تقدیمی و احراز مالکیت مشاعی اصحاب دعوی برابر نتیجه استعلام ثبتی در تاریخ 03 / 06 / 1398 و ایضاً ملاحظه گزارش اداره ثبت مبنی بر عدم قابلیت افراز پلاک موضوع مستند به ماده ۴ از قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ و 10 از آیین‌نامه قانون مزبور و ماده 589 و 591 از قانون مدنی دستور فروش ملک موضوع پلاک ثبتی فوق و تقسیم ثمن معامله به نسبت مالکیت اصحاب دعوی پس از کسرهزینه‌های اجرایی از سوی واحد اجرا صادر می گردد و این دستور قطعی است.

رئیس شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی - ***

•  نظریه وکلای عدل جو : 

1- دستور فروش ملک مشاع زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهند صادر می شود.

2- طرفین درخواست : هر یک از شرکا که بخواهند مال مشاع را به فروش برسانند به طرفیت تمامی شرکای خود طرح درخواست می کنند.

3- تصمیمی که دادگاه در برابر درخواست اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور است و از اعتبار امر مختومه برخوردارنیست و نظر به اینکه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نمی‌باشد و قطعی است.

4- دستور فروش نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم نمی باشد ولی در رویه قضایی اکثر محاکم ارائه این درخواست را در قالب دادخواست می پذیرند.

5- دستور فروش بدون نیاز به صدور اجرائیه به قسمت اجرای احکام ارسال می شود و اجرای احکام با تشکیل پرونده اجرایی به قید قرعه کارشناس دادگستری جهت قیمت گذاری ملک مشخص می کند و در صورت عدم اعتراض طرفین آگهی مزایده را منتشر می‌کنند عدمحضور شرکا یا ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده خودش هم می تواند اینملک را خریداری کند. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقداممی نماید.

6- از نظر ماهوی: قاضی محترم حسب محتویات و مندرجات پرونده و به استناد مواد قانونی اقدام به صدور رای نموده اند لذا رای دادگاهخالی از اشکال و مطابق با مقررات صادر گردیده است و به درستی به مواد ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه آن استناد نموده است.

7- از لحاظ شکلی هم در خصوص ابلاغ ها به طرفین و وقت رسیدگی و استعلام از مراجع ذیربط ایرادی متوجه مدیر دفتر در دادگاه نمی باشد.

  • پنج شنبه 07 مرداد 1400
  • بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
  • بدون نظر
  • 3 دقیقه
  • 1820

عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     1   =   1