نمونه پرونده خلع یَد

3.23 از 5 بوسیله 42 رای

*خواهان: 

حمید سلیمانی

*خوانده: 

نادر سلیمانی

* شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا: 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند به موجب سند مالکیت تقدیمی ملک موضوع دعوا مشتمل بر ساختمان کلنگی به مساحت حدود ۹۰ مترمربع در مالکیت موکل اینجانب بوده که بدون مجوز قانونی توسط خوانده تصرف و علیرغم تذکرات مکرر به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده است نظر به اینکه عمل مشارالیه مشمول مقررات راجع به غصب می باشد لذا از دادگاه محترم صدور حکم بر خلع ید خوانده از موردخواسته و خسارات دادرسی مستنداً به ماده۲۲ قانون ثبت و مواد ۸۰۳ و ۱۱۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۹۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.

دلایل و منضمات :

۱) سند مالکیت به شماره:۳۵۴۸۵۴ 

۲) وکالتنامه به شماره: ***

۳) فیش عوارض نوسازی شهرداری تهران به شماره ۵۷۳۲۳۱۰۵۱۶۹ مورخ ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۶

۴) پلاک ثبتی به شماره ۸۸۴۱ فرعی از ۸۷۶۴ اصلی دارای ارزش منطقه ای به مبلغ *** ریال

گردشکار:

خواهان به استناد سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی ۸۸۴۱ فرعی از ۸۷۶۴ اصلی واقع در بخش۷ تهران اعلام مالکیت نموده و ابرازداشته که خوانده آن را به صورت عدوانی تصرف نموده لذا از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم به خلع ید از ملک فوق الذکر را تقاضا نموده است.

پس از ثبت دادخواست و بررسی شرایط اصلی دادخواست وقت رسیدگی تعیین، طرفین را دعوت و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را به خوانده ابلاغ نموده است. هم چنین وضعیت ملک استعلام شود که چنانچه در رهن یا بازداشت است توسط کدام مرجع و در چه تاریخی بوده است؟

ابلاغ به نادر سلیمانی به صورت نیمه الکترونیک و دستی صورت گرفته است و خوانده هم ابلاغیه را دریافت نموده.(ابلاغ واقعی)

ابلاغ به وکیل خواهان به صورت الکترونیکی صورت گرفته است. کیفیت امر ابلاغ به ایشان: به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد. (ابلاغ واقعی)

* جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان) :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک بیان داشته اند:

مالکیت حمید سلیمانی فرزند رجبعلی با جز ۶ از کل سهم بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۴۵۸۴۵۳ سری ب سال ۷۹ با شماره دفتر الکترونیکی ثبت گردیده است (رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران)

صورتمجلس:

بسمه تعالی به تاریخ *** در وقت مقرر پرونده کلاسه ۲۴۲۰۸۹ به تصدی امضاکننده ذیل تحت نظر است. خواهان حضور ندارند برای جلسه خانم *** به وکالت از خواهان مع الواسطه وارد جلسه شده است خوانده دعوا نیز حضور دارند.

وکیل خواهان اظهار داشتند : خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد. خوانده دعوی نیز دفاعاً بیان داشتند : من ورثه هستم و به من گفته است می توانی یکسال بنشینی تقاضای رسیدگی دارم. طرفین با امضا ذیل صورت مجلس و اسقاط حق حضور از استماع تصمیم بعدی دادگاه جلسه را ترک نمودند.

دفتر وقت نظارت تعیین پس از وصول نتیجه استعلام پرونده به نظر برسد.

با توجه به لایحه ای که وکیل خواهان تقدیم نموده بود و در آن بیان نموده بودند که در تاریخ وقت رسیدگی  مقرر همزمان می بایست در دادگاه دیگری جهت دفاع حاضر شوند و با توجه به اختیارات ذکر شده در وکالتنامه و حق وکالت در توکیل و به استنادماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی همکار ایشان آقای *** در جلسه حاضر شوند.

قرار یا قرارهایی که دادگاه صادر کرده است: در این پرونده دادگاه قراری صادر نکرده است.

* رأی دادگاه: 

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای حمید سلیمانی با وکالت خانم *** بطرفیت آقای نادر سلیمانی به خواسته خلع ید ازملک موضوع پلاک ثبتی۱۴۸۸ فرعی از ۸۷۶۴ اصلی مفروزی و مجزا شده ۸۲۵۱۱ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۳۹ بخش ۷ تهران و مطالبه خسارت دادرسی نظر به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و احراز مالکیت خواهان نسبت به شش دانگ پلاک موصوف به حکایت نتیجه استعلام ثبتی مورخ ۰۱ / ۰۸ / ۱۳۹۸ و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم دفاع از خود و مصون ماندن مستندات مدرک خواهان هرگونه ایراد و خدشه دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ۸۰۳ و ۱۱۳ و۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۵ و ۹۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از رقبه و ملک موصوف و نیز پرداخت خسارات دادرسی برابر اوراق پرونده در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر  استان تهران می باشد رئیس شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران غلامرضا قلی پور

* نظریه وکلای عدل جو : 

۱- در دعوای خلع ید بایستی خواهان با ادله متناسب مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا و غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات نمایدکه در صورت اثبات دادگاه حکم به خلع ید علیه خوانده صادر می نماید. که در این پرونده خواهان محترم این ادله را ارائه نموده است.

۲- خوانده نیز برای دفاع در دعوای خلع ید می بایست دلایلی مبنی بر قانونی بودن تصرفش ارائه نماید در غیر این صورت تصرف وی غاصبانه تلقی خواهد شد.

۳- خلع ید فرع بر مالکیت است در واقع برای تقدیم دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی است و ابتدائا می بایست خواهان مالکیت خود را اثبات نماید و سپس اقدام به تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید نماید چرا که اگر خواهان مالک نباشد ذینفع محسوب نمی شود و قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد که در دعوی فوق الذکر خواهان با ابراز سند مالکیت موجبات اثبات دعوای خویش را فراهم نموده است.

  • شنبه 22 خرداد 1400
  • بروزرسانی: سه شنبه 28 فروردین 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 1435
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  هفت     +   =   هشت