نمونه آگهی مزایده ملک موروثی

نمونه آگهی مزایده ملک موروثی

نمونه آگهی مزایده ملک موروثی

ادامه مطلب

نمونه جوابیه آزمایش عدم بارداری برای طلاق

نمونه جوابیه آزمایش عدم بارداری برای طلاق

نمونه جوابیه آزمایش عدم بارداری برای طلاق

ادامه مطلب

گواهی پرداخت مالیات بر ارث

گواهی پرداخت مالیات بر ارث

گواهی پرداخت مالیات بر ارث

ادامه مطلب

گواهی بلامانع بودن انتقال اموال و دارایی متوفی

گواهی بلامانع بودن انتقال اموال و دارایی متوفی

گواهی بلامانع بودن نقل و انتقال اموال و دارایی متوفی

ادامه مطلب

نمونه پرونده ضرب و جرح و تهدید جانیِ زن توسط شوهر

نمونه پرونده ضرب و جرح و تهدید جانیِ زن توسط شوهر

موضوع پرونده : 1- ضرب و جرح 2- تهدید جانی 3- توهین به اشخاص عادی خواهان: خانم ز . ر خوانده: آقای ح . ر شرح شکایت: احتراماً به استحضار می رساند: مشتکی عنه موصوف فوق همسر اینجانب می باشند که مدتی است دائما بنده را مورد آزار و اذیت خود قرار داده است و در تاریخ مذکور در زمانی که اینجانب در خیابان بوده ام بنده را مورد ضرب و جرح قرار داده است و لازم به ذکر است که بنده را هم مورد تهدید به اسیدپاشی کرده است و تهدید نموده است که عکس های اینجانب را پخش می نماید لذا حسب قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم را خواستارم.

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

خواهان: حسین امیراحمدی خوانده: 1- محمد کاظمی رفیع ۲- ماشاءالله باقر ۳- رمضان باقر 4- محمدباقر باقر ۵- منیر باقر ۶- مجید حیدريان ۷- ناصر جمشیدوند 8- حمدناصر مفرد رخانی ۹- سمیه رفیعی 10- محمدپهلوان نژاد خانجانی ۱۱- حسن آب زند شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا: ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (تنظیم سند رسمی يک باب آپارتمان طبقه دوم ضلع جنوب شرقی از پلاک ثبتی 1/ 6034 و 6034 بخش ۷ تهران مقوم به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزش منطقه ای ملک 000 / 147 / 22 ريال) ۲- الزام به اخذ پايان کار (الزام به اخذ پايان کار يک باب آپارتمان طبقه دوم ضلع جنوب شرقی از پلاک ثبتی 1/ 6034 و 6034 بخش ۷ تهران مقوم به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزش منطقه ای ملک 000 / 147 / 22 ريال) ۳- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی (الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی يک باب آپارتمان طبقه دوم ضلع جنوب شرقی از پلاک ثبتی 1/ 6064 و 6034 بخش ۷ تهران 4- مطالبه خسارت دادرسی دلايل و منضمات: ۱- تحقیقات محلی ۲- معاينه محلی ۳- درخواست جلب نظر کارشناس 4- فرم ارزش منطقه ای ملک مورخ ۹۵/۹/۳۰ 5- مبايعه نامه ۶- تقسیم نامه مورخ 03 / 09 / 1359 7- تقسیم نامه مورخ 31 / 06 / 1359 ۸- صورت جلسه توافق تکمیل پروژه ساختمان ۹- قرار تأمین دلیل به شماره ش41 / 5641 10- نظريه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱۶۷۱۵۹ مورخ 28 / 07 / 1397 دادخواست بدوی: رياست محترم داگاه عمومی تهران احتراماً به استحضار می رساند: به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 02 / 07 / 1390 و دو فقره تقسیم نامه مورخ 31 / 06 / 1359 و 03 / 09 / 1359 اينجانب يک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم از پلاک ثبتی 1/ 6034 فرعی از 6034 اصلی واقع در بخش ۷ حوزه ثبتی تهران به مساحت ۵۶ متر مربع از خوانده رديف اول خريداری و علیرغم اينکه به حسب توافق به عمل آمده مقرر بوده مشارالیه با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمايد لیکن از انجام تعهد خود امتناع و درخواست مکرر از ايشان اثری نداشته است لذا از آن مرجع محترم تقاضا دارد با توجه به دلايل و منضمات دادخواست تقديمی نسبت به رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته از محضر عالی استدعا می گردد.

ادامه مطلب

تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

موضوع پرونده : تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول (صدور حکم بر تحویل مبیع یک دستگاه پنبه دوزی قلاب (نقش دوزی)) ● خواهان : اصغر خدری ● خوانده : محمدرضا رازدار ● شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا : با سلام و احترام به استحضار می رساند : 1- موکل اینجانبان (خواهان) تحت عنوان خریدار برابر قرارداد پیوست مورخه 18 / 09 / 1396 اقدام به خرید یک دستگاه پنبه دوزی قلاب (نقش دوزی) با مشخصات مندرج قرارداد نموده است. 2- موکل برابر قرارداد در عقد منعقده فی ما بین به کلیه تعهدات به نحو احسن مبادرت کرده. 3- فروشنده (خوانده) علی رغم اخذ ثمن مبیع از خریدار خواهان که متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 30 / 11 / 1396 بوده متأسفانه با مراجعات مکرر به نامبرده از ایفای تعهد خود استنکاف می ورزد و نظر به وضعیت خاص بازار و تورم حادث شده ضرر و زیان جبران نا پذیری به موکل وارد نموده است. لذا مستند به مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی از محکمه محترم بدوی مورد تقاضاست. دلایل و منضمات : ۱) سایر دلایل و مستندات عندالزوم شهادت شهود ۲) قرارداد شماره مورخ 18 / 09 / 1396 ۳) وکالتنامه به شماره 13969900مورخ 17 / 02 / 1398

ادامه مطلب

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهریه

در اینجا نمونه کامل و صحیح متن وکالت در طلاق یا همان حق طلاق با مهريه را برای شما آورده ایم تا با آن آشنا شوید.

ادامه مطلب

صفحه 1 از 3 از میانِ 20 نمونه پروندهگروه وکلای عدلجو