نمونه پرونده ضرب و جرح و تهدید جانیِ زن توسط شوهر

3.67 از 5 بوسیله 301 رای

موضوع پرونده : 1- ضرب و جرح      2- تهدید جانی       3- توهین به اشخاص عادی

خواهان: خانم ز . ر

خوانده: آقای ح . ر

شرح شکایت:

احتراماً  به استحضار می رساند:

مشتکی عنه موصوف فوق همسر اینجانب می باشند که مدتی است دائما بنده را مورد آزار و اذیت خود قرار داده است و در تاریخ مذکور در زمانی که اینجانب در خیابان بوده ام بنده را مورد ضرب و جرح قرار داده است و لازم به ذکر است که بنده را هم مورد تهدید به اسیدپاشی کرده است و تهدید نموده است که عکس های اینجانب را پخش می نماید لذا حسب قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم را خواستارم.

محل وقوع جرم: تهران تاریخ وقوع جرم: 07 / 09 / 1397 

دلایل و مستندات:  گواهی پزشکی قانونی     متن پیامک

تحقیقات دادسرا: 

خانم ز . ر  به علت تهدید، ضرب و جرح و توهین از آقای ح . ر همسرش شکایت کرده و تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری ایشان را نمود. پس از طرح شکایت و تشکیل پرونده به منظور ثبت شکایت و پیگیری موضوع با دستور قضایی پرونده به کلانتری محل مربوطه ارجاع شد. سپس کلانتری مربوطه بعد از استماع اظهارات و تنظیم صورتجلسه به منظور معاینه خانم ز . ر نامه ای به پزشک قانونی ارسال نمودند.

پزشکی قانونی هم به شرح ذیل اظهار نظر کرده بود. (گزارش اول واصل از پزشکی قانونی)

ریاست محترم کلانتری ........ :

احتراما عطف به نامه شماره ........... از خانم ز . ر فرزند رادنیر معاینه به عمل آمده و نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

از صاحب عکس فوق معاینه به عمل آمد. کبودی و تورم اطراف چشم راست، کبودی قدام ساق پای راست در سه ناحیه جداگانه، کبودی قدام ساق پای چپ در دو ناحیه جداگانه، کبودی قدام ران چپ در دو ناحیه جداگانه، تورم ناحیه گیجگاهی پوست سر، کبودی بند انتهایی انگشت سوم دست راست مشاهده شد که می تواند در اثر اصابت جسم سخت طی 24 ساعت پوست سر جمعاً معادل (6 / 0 % ) شش دهم درصد از دیه کامل انسان می باشد. معاینه مجدد ندارد.

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

(گزارش دوم پزشکی قانونی):

ریاست محترم کلانتری .......... 

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً بازگشت به نامه ......... مورخ ....... خانم ز . ر فرزند رادنیر معاینه و به شرح زیر اظهار نظر می گردد:

طبق معاینه و رؤیت نظریه متخصص گوش و حلق و بینی معتمد نامبرده علاوه بر صدمات اعلام شده در گواهی اولیه دچار موارد زیر نیز شده است:

۱) خونریزی زیر ملتحمه چشم راست: متوسط

۲) تورم گونه راست

۳) شکستگی استخوان بینی که به صورت مطلوب قابل التیام تلقی می گردد که مشمول دیه مقدر می باشد. 

ارش حاصل از بند ۱ و ۲ گواهی جمعا به میزان نیم درصد ۵% دیه کامل انسان تعیین می گردد. سایر صدمات واجد دیه مقدر می باشد.

بدینوسیله ختم پرونده اعلام می شود.

 

استعلام از شرکت رایتل:

 از شرکت رایتل به کلانتری ........ : در پاسخ به استعلام خواسته شده از شرکت رایتل خط درخواستی مشترک به شماره ............. متعلق به آقای م . آ می باشد.

 

از کلانتری ........ به سرپرست محترم دادسرای ناحیه ..........

موضوع: ضرب و جرح و تهدید

با احترام به استحضار می رساند در ساعت 0900 مورخ 15 / 06 / 1397 فردی به هویت خانم ز . ر فرزند رادنیر متولد 05 / 05 / 1365 به شماره ملی ........... با ارائه یک برگه مرجوعه از دادسرای ناحیه ........ به این یگان مراجعه و در برگ اظهاراتش بیان داشت:

مشتکی عنه به هویت آقای ح . ر همسر اینجانب می باشند که مدتی است دائما بنده را مورد ضرب و جرح قرار داده و بنده را تهدید به اسیدپاشی و پخش نمودن عکس ها نموده است. اظهارات شاکی اخذ، نامه پزشکی قانونی اخذ و پیوست، قادر به معرفی گواه و شاهد نبوده، پرونده حاوی ۲۱ برگ به حضور ارسال می گردد.

 

از کلانتری ........

به دادیار محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه ......

موضوع : عودت و اقدام

مالکیت خطوط ادعایی شاکی و مشتکی عنه از شرکت های مربوط استعلام که تا کنون فقط جوابیه شرکت رایتل به این یگان واصل گردیده است. گواهی پزشکی قانونی شاکیه از پزشک قانونی به این یگان واصل که پیوست می باشد، شاکیه به استناد صورتجلسه پیوستی اعلام نموده حاضر به مصالحه با مشتکی عنه نمی باشد لذا جلسه صلح و سازشی تشکیل نگردیده. اینک پرونده متشکله حاوی .... برگ جهت کسب دستور به نظر می رسد.

 

دستور قاضی به دفتر شعبه 7 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه .........

موضوع: دستور احضار متهم

متن دستور: متهم آقای ح . ر با تذکر جلب متهم جهت دفاع از شکایت مطروحه احضار گردد متذکر شوید به همراه ضامن حاضر شوند.

ابلاغ به آقای ح . ر : به صورت دستی       مهلت حضور : ۵ روز            علت حضور : به عنوان متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی به همراه ضامن

با توجه به علت حضور مندرج در این ابلاغیه به شما ابلاغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام گردد در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد ضمناً وفق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید. (عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است)

ابلاغ الکترونیک به آقای ح . ر (کیفیت ابلاغ: ابلاغ قانونی)

آگهی احضار متهم: بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به متهم آقای ح . ر که مجهول المکان و به اتهام ضرب و جرح، توهین و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته اند یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار یا محلی آگهی می شود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کیفری مطرح در شعبه هفتم دادیاری دادسرای ناحیه ...... تهران حاضر و در غیر اینصورت این شعبه وفق مقررات مطابق ماده 406 همان قانون رسیدگی غیابی و اظهار نظر خواهد نمود.

قرار جلب به دادرسی: 

دادستان محترم عمومی و انقلاب

احتراماً، در خصوص اتهام آقای ح . ر ، مجهول المکان دائر بر توهین و تهدید پیامکی و ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم ز . ر  با عنایت به شکایت شاکیه متن پیامک ها بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و لذا مستندا به 448  و 449 و 709 قانون مجازات اسلامی و مواد 608 و 669 قانون موصوف در بخش تعزیرات مصوب 1375 قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می گردد.

دفتر پرونده جهت اظهار نظر ارسال و در صورت موافقت از موجودی کسر و جهت تنظیم کیفر خواست ارسال گردد.

 

کیفر خواست:

 ریاست محترم دادگستری حوزه قضایی شهرستان تهران: 

احتراماً در پرونده حاضر آقای ح . ر مجهول المکان متهم است به تهدید و توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی در مورخ 1397 و محل تهران با توجه به دلایل موجود متن پیامک ها مستندا مواد  448 ، 449 ، 709 قانون مجازات اسلامی و مواد 608 و 669  قانون موصوف در بخش تعزیرات مصوب 1375 تقاضای صدور حکم مجازات نامبرده می شود. 

دستور قاضی شعبه به دفتر: 

موضوع دستور : تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و نماینده دادستان

متن دستور : دفتر وقت رسیدگی تعیین مراتب به دادستان ابلاغ و ضمن ارسال نسخه ای از کیفر خواست برای متهم طرفین احضار شوند.( نتیجه عدم حضور در ابلاغیه قید گردد)

ابلاغیه به خانم ز . ر : با موضوع حضور در وقت مقرر به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد ( ابلاغ واقعی)

ابلاغیه به آقای ح . ر : با موضوع حضور در وقت مقرر از طریق نشر آگهی ابلاغ شد ( ابلاغ قانونی) 

جلسه دادرسی (اظهارات نماینده دادستان، متهم، شاکی(مدعی خصوصی) و وکلای آنها

به تاریخ 20 / 08 / 1398 وقت رسیدگی ساعت ده صبح در شعبه ....... دادگاه کیفری دو تهران به تصدی اینجانب ........ تشکیل  شده است. نماینده دادستان ، شاکی و متهم حاضر نیستند لایحه هم واصل نشده ، دادگاه ختم دادرسی را صادر می کند.

رای دادگاه: 

در کیفر خواست شماره .............. دادسرای ناحیه.... تهران برای آقای ح . ر به اتهام توهین به همسرش خانم ز . ر و تهدید وی و ایراد صدمه بدنی عمدی به وی تقاضای مجازات شده است. دادگاه از تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا علم به ارتکاب جرایم فوق الذکر توسط متهم پیدا نکرد. فلذا به استناد مواد 120 و 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برائت متهم صادر می کند. 

رای صادره ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ..... دادگاه کیفری دو

 

نظریه وکلای عدل جو

از نظر ماهوی

1- چون در درگیری که اتفاق افتاده اخلال در نظم عمومی صورت نگرفته و از عمل متهم که موضوع خانوادگی بوده بیم تجری وی و دیگران نمی رود و خطری جسمی و روحی برای شاکیه ایجاد نشده و جنبه عمومی نداشته، مستند به اصل برائت، تبرئه وی صادر گردیده است. 

2- با توجه به اینکه جرم انتسابی در خصوص ضرب و جرح عمدی با توجه به نامه پزشکی قانونی و نظر دادستان محترم در کیفر خواست صادره محرز بوده و این جهات جنبه خصوصی جرم است. مستند به ماده 772 قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه نیز در رأی اصداری، مد نظر قانونگذار  محترم قرار میگرفت و مهلت پرداخت آن را با لحاظ اینکه عمدی است یکسال تعیین می نمود. البته همانطور  که می دانیم عناصر جرم و جرح عمدی عبارتند از:

1- عمد در ایراد صدمه   2- ایراد صدمه و نتایج آن   3- زنده بودن مضروب یا مجروح

که در این پرونده هر سه عنصر وجود دارد ولی متاسفانه در رأی دادگاه لحاظ نشده و از این جهت دارای ایراد می باشد.

1- در دادنامه بدوی ، قاضی محترم به ماده 120  استناد کرده که این ماده قاعده دراء را بیان می دارد که در موارد شبهه با تردید در وقوع جرم یا برخی ازشرایط آن جاری می شود. 

2- ماده 211 قانون مجازات اسلامی استنادی هم علم قاضی که از موارد ادله اثبات جرم در امور کیفری است را بیان می دارد که در این ماده آمده : در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند که قاضی محترم در رأی خود به صورت کلی به این ماده استناد کرده و جهات و ادله رد حکم را به طور صریح قید نکرده است. 

3- به استناد ماده 171 قانون آیین داردرسی کیفری فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد که به درستی در ابلاغ احضاریه این موعد رعایت گردیده است. 

4- سِیر رسیدگی از نظر شکلی و تحقیقات مقدماتی به درستی صورت گرفته و کیفر خواست نیز از ناحیه دادستان منطبق با قانون اصدار یافته است.

  • شنبه 16 بهمن 1400
  • بروزرسانی: دوشنبه 25 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 4 دقیقه
  • 5886
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     7   =   6