نمونه پرونده طلاق به درخواست زوجه

3.62 از 5 بوسیله 125 رای

خواهان : خانم ف.د فرزند حسین ساکن تهران  

وکیل : خانم م .ز ساکن تهران  

خوانده : آقای م.ج فرزند علی ساکن تهران  

موضوع دادرسی : طلاق به درخواست زوجه به لحاظ  تخلف زوج از شروط ضمن عقد و گواهی عدم امکان سازش طبق مواد ۲ و ۹ سندنکاحیه به انضمام هزینه وخسارات قانونی 

دلایل ومنضمات : ۱- سندرسمی ازدواج شماره۲۰۹۶۶ دفترازدواج شماره سه   ۲- شناسنامه و  3- دادنامه های دال برمحکومیت خوانده درمحاکم کیفری  

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه خانواده  

باسلام احتراماً به استحضار می رساند موکل اینجانب منطبق با سند ازدواج به عقد دائمی خوانده درآمده و با عنایت به اینکه نامبرده به انجام جرائم عمدی متعدد براساس دادنامه های تقدیمی صادره ازشعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی محکوم به تحمل چهارسال حبس گردیده و فعلا در زندان به سر می برد و توجهاً به اینکه سابقه محکومیت ایشان در پرونده های کیفری دیگر وجود داشته که جملگی اقدامات از حیث لطمه به حیثیت خانوادگی محرز می باشد و مبین تخلف زوج ازشرایط ضمن عقد (شروط ۲-۹) می باشد، مستنداً به شروط مذکور به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیرداده است با مراجعه به دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صدور حکم طلاق و الزام خوانده و اجرای آن به لحاظ تخلف زوج ازشرایط ضمن عقد ازنوع بائن با بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات قانونی را دارم و موکل تاکنون وارد زندگی مشترک باخوانده نگردیده است. 

گردشکار :

دفتر، وقت رسیدگی تعیین و طرفین جهت در حضور جلسه رسیدگی دعوت و از زندان نیز سوابق خوانده مطالبه گردد که خوانده دارای چندفقره سابقه کیفری بوده و در حال حاضر با حکم قطعی دادگاه به اتهام تخریب و ایرادضرب و جرح عمدی به چهارسال حبس محکوم گردیده است. در وقت فوق العاده جلسه تشکیل و خوانده اظهار ندامت و فرصت میکند و اعلام می دارد همسرم را طلاق نمیدهم و تقاضای سازش دارم. قاضی شعبه دستور ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش صادر می نماید و شورای حل اختلاف مراتب عدم سازش را اعلام نموده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و قرار داوری به داوران ابلاغ و نظر خود را مبنی برعدم امکان صلح و سازش بین خواهان وخوانده اعلام می نماید. بامعرفی خواهان به پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن و عدم باردار بودن وی واصل می گردد. باتوجه به موارد فوق پرونده به نظر قاضی محترم در وقت نظارت می رسد. دادگاه مجدداً دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادرمی نماید.

رای دادگاه :

درخصوص دادخواست خانم ف . د فرزند حسین ساکن تهران با وکالت خانم م . ز به طرفیت آقای م . ج فرزند علی ساکن تهران به خواسته صدورحکم بر احراز شرایط اعمال وکالت به لحاظ تخلف زوج از بندهای ۲-۹ شروط ضمن عقد و گواهی عدم سازش با این توضیح که وکیل خواهان درشرح دادخواست خود اظهارداشته زوجه به موجب سندنکاحیه ۲۰۹۶۶ در دفتر ازدواج به عقدنکاح خوانده درآمده و زندگی مشترک خود را شروع ننموده است و فرزند مشترک نیز ندارند و وکیل خواهان درجلسه اظهار داشت زوج سابقه محکومیت قطعی کیفری دارد که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد و خوانده نیز درجلسه حضور داشته واظهار می دارد به تحمل ۴ سال حبس بابت درگیری محکوم شده و یک پرونده نیز درسال ۹۰ داشته و یک پرونده در حال حاضر دارد و پشیمان است. دادگاه با توجه به دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و مدارک پیوست پرونده و نظر به اینکه اولاً باعنایت به کپی مصدق نکاحیه و اقرار زوجه، رابطه زوجیت بین نامبردگان محرز و مسلم است و ثانیاً باعنایت به نتیجه استعلام به عمل آمده از دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی وانقلاب که موید این امر است که خوانده بابت جرم تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی به تحمل چهارسال حبس و به جهت رابطه نامشروع و مزاحمت نوامیس محکوم شده است ونظر به اینکه جرایم ارتکابی از سوی خوانده از منظر دادگاه مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی خواهان می باشد و تحقق  بند۹ شروط ضمن عقدمحرز می باشد.ثالثاً خوانده در جلسه دادگاه حضور یافته و دفاع موثری به عمل نیاورده است و باتوجه به عدم موفقیت داوران منتخب در اصلاح ذات البین و موثر واقع نشدن تلاش ها و مساعی دادگاه در سازش طرفین به دلیل اصرار زوجه برخواسته خودش و سایرقرائن و امارات موجود در پرونده نتیجتاً خواسته خواهان را موجه و وارد تشخیص و مستنداً به بند ب سندنکاحیه ومواد ۲۶-۲۹-۳۴ قانون حمایت خانواده ضمن صدور حکم مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت ازطریق احراز بند۹ شروط ضمن عقد و عدم احراز بند۲ و گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین راصادر و اعلام می دارد به خواهان اذن داده می شود ظرف ۳ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به وی به دفترثبت طلاق مراجعه و اصالتاً و وکالتاً از ناحیه زوج و رعایت شرایط آتی جوانب شرعی و قانونی خود رامطلقه نماید و دفاتر مربوط را امضاء نماید ۱- زوجه یک عدد سکه تمام بهارآزادی از مهریه خودش را درقبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و وکالتاً قبول بذل نماید ۲- زوجه درخصوص الباقی مهریه و سایر حقوق مالی خود در این پرونده ادعایی ندارد  ۳- زوجین فرزند مشترکی ندارند  ۴- حسب اقرار زوجه و پزشکی قانونی زوجه باردار نیست و باکره می باشد و نوع طلاق باتوجه به بذل مال و کراهت زوجه و باکره بودن وی بائن است و بدون عده می باشد و مدت گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به طرفین است. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و سپس ظرف بیست روزقابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

  • سه شنبه 09 شهریور 1400
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 3251
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  5     +     هفت   =