شروط نمونه مبایعه نامه

3.8 از 5 بوسیله 205 رای

شروط نمونه مبایعه نامه

۱- شرط رویت ملک توسط خریدار

ملک مورد معامله توسط مشاور آژانس مسکن ... به رویت خریدار رسیده و خریدار از کم و کیف آن اطلاع کامل دارد.

۲- شرط کمیسیون و استرداد آن

« آژانس املاک ... بعد از امضای این قرارداد استحقاق دریافت تمام کمیسیون متعلق به آن را خواهد داشت. فسخ، انفساخ، تفاسخ، اقاله، ابطال یا عدم اجرای تعهدات این قرارداد تاثیری در میزان و استحقاق آژانس نخواهد داشت. متخلف از اجرای تعهدات، ملزم به پرداخت تمام کمیسیون و استرداد کمیسیون پرداخته شده توسط طرف مقابل خواهد بود. در هر صورت کمیسیون دریافت شده توسط املاک ... مسترد نخواهد شد و ادعای استرداد کمیسیون به هیچ سببی مسموع نخواهد بود».

۳- شرط پشیمانی و مدت آن

«بیست درصد از کل ثمن معامله به عنوان ضرر و زیان ناشی از پشیمانی بر عهده ی طرفی است که از اجرای قرارداد انصراف می دهد. انصراف از قرارداد با پرداخت ضرر و زیان مذکور تا سه روز از تاریخ امضای قرارداد امکان پذیر خواهد بود».

۴- مستندات قرارداد و صحت و اصالت آنها

«این قرارداد با استناد به سند رسمی واحد مورد معامله ارائه شده از سوی فروشنده و در حضور طرفین تنظیم شده است. طرفین شخصا نسبت به صحت و اصالت مدارک و مستندات این قرارداد اطمینان حاصل نموده و اقدام به امضای ذیل آن نموده اند».

۵- شرط ممنوع المعامله نبودن و بدون مزاحمت بدون مالکیت

«فروشنده در حضور خریدار اقرار صریح نمود که تا این لحظه ممنوع المعامله نبوده و منافع ملک مورد نظر را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نکرده است‌. در صورت اثبات خلاف این بند مفاد ماده پنج این قرارداد حاکم خواهد بود».

۶- شرط استفاده از وام مسکن

« در صورتی که خریدار جهت تامین بخشی از ثمن معامله قصد استفاده از تسهیلات بانکی یا رهن دادن واحد مورد معامله را داشته باشد فروشنده متعهد به همکاری با وی می باشد. خریدار باید اقدامات راجع به اخذ تسهیلات یا رهن مبیع را در موعد مقرر آن انجام دهد. در هر صورت علل مذکور موجب موجه شدن تاخیر در انتقال سند و پرداخت خسارات قانونی نخواهد بود».

۷- ذی نفع نبودن آژانس در قرارداد

«مشاور املاک ... از طرف یا به وکالت از هیچ یک از متعاملین دخالتی در قرارداد نداشته و مسئولیت ها و تضمینات و خسارات مشمول توافقات واقع در مفاد این قرارداد بوده و آژانس در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت».

۸- وجه التزام عدم حضور در دفترخانه

هر کدام از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که بر عهده اوست، فراهم نکند مکلف است مبلغ بیست درصد از کل ثمن مورد توافق را به عنوان وجه التزام عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد. علاوه بر آن متخلف از اجرای این تعهد به ازای هر روز تاخیر در انتقال سند ملزم به پرداخت ....... تومان به عنوان وجه التزام تاخیر در انتقال سند می باشد. این دو خسارت قابل جمع بوده و مطالبه هر یک بدل از دیگری نخواهد بود. این جریمه ها بدل از اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده، نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهدات قراردادی بری نمی سازد اما برای طرف مقابل ایجاد فسخ می نماید که در صورت صلاحدید می تواند طرف ...... روز از تاریخ تخلف فوق مراتب قانونی حق فسخ را اعمال نماید.

تبصره- اعمال حق فسخ مانع مطالبه خسارت نبوده و زیان دیده مستحق مطالبه ی خسارات قراردادی تا لحظه اعمال حق فسخ خود از طرف مقابل می باشد.

۹- وجه التزام غیر قابل انتقال بودن موضوع قرارداد

« در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به قبل از زمان انعقاد قرارداد باشد قرارداد باطل بوده و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد دارد. در صورتی که بطلان قرارداد منتسب به هر یک از متعاملین باشد، کمیسیون آژانس املاک محفوظ می باشد و طرفی که بطلان مرتبط به اوست ملزم به پرداخت کمیسیون دو طرف می باشد».

۱۰- وجه التزام عدم تحویل مبیع

«در صورت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر، فروشنده به دلیل نقض این تعهد ملزم به تادیه ... درصد از کل ثمن به عنوان وجه التزام تخلف از اجرای تعهد بوده و علاوه بر آن به ازای هر روز تاخیر در عدم تحویل ملزم به تادیه مبلغ...... تومان به عنوان وجه التزام تاخیر در تحویل خواهد بود. دو خسارت مذکور قابل جمع بوده و مطالبه هر یک بدل از دیگری نبوده و مطالبه آنها بدل از اصل تعهد نیز نخواهد بود».

تبصره- در صورت تخلف از تعهد مذکور در این بند، خریدار تا ... روز از تاریخ وقوع تخلف حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. اعمال حق فسخ مانع از مطالبه خسارات قراردادی نبوده و خریدار مستحق دریافت خسارات تا لحظه اعمال فسخ می باشد.

۱۱- وجه التزام عدم پرداخت ثمن

«در صورت عدم تادیه هر بخش از ثمن در سر رسید مورد توافق، خریدار به دلیل نقض  این تعهد ملزم به تادیه... درصد از کل ثمن به عنوان وجه التزام تخلف از اجرای تعهد بوده و علاوه بر آن به ازای هر روز تاخیر در تادیه ثمن ملزم به پرداخت ....... تومان به عنوان وجه التزام تاخیر در تادیه خواهد بود. دو خسارت مذکور قابل جمع بوده و مطالبه هر یک بدل از دیگری نبوده و مطالبه آنها نیز بدل از اصل تعهد نخواهد بود».

تبصره- در صورت تخلف از تعهد مذکور در این بند، فروشنده تا ........ روز از تاریخ وقوع تخلف حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. اعمال حق فسخ مانع از مطالبه خسارات قراردادی نبوده و فروشنده مستحق دریافت خسارات تا لحظه اعمال فسخ می باشد.

۱۲- شرط فسخ در صورت عدم انجام تعهد

«در صورت عدم تحویل مبیع، عدم تادیه هر بخش از ثمن یا عدم حصور در دفترخانه در مواعد مورد توافق علاوه بر حق مطالبه خسارات قراردادی، ذی نفع تا ....... روز از تاریخ وقوع تخلف حق فسخ قرارداد را نیز خواهد داشت».

۱۳- تعیین ارزش هر متر مربع از موضوع قرارداد

«مبیع از قرار هر متر مربع ....... ریال موضوع این مبایعه نامه واقع شده است».

۱۴- شرط کم یا زیاد در آمدن متراژ مبیع

«در صورتی که در لحظه انعقاد قرارداد متراژ ملک در سند معین باشد ولی تا لحظه انتقال سند مشخص شود که ملک مشمول اصلاحی گردیده و کمتر از متراژ مورد توافق شود، از قرار ارزش هر متر مربع از کل مبلغ ثمن کسر خواهد شد. پیش روی ملک نیز مشمول افزایش در مبلغ ثمن می گردد. در صورتی که اصلاحی در ملک موجب کسر متراژ بیش از ...... درصد متراژ مبیع شود، خریدار در کنار حق کسر ثمن، حق فسخ را نیز خواهد داشت».

۱۵- تعیین نوع مالکیت پارکینگ و انباری

«مبیع دارای ..... پارکینگ و ..... انبار سندی می باشد»

۱۶- شرط امکان یا عدم امکان انتقال مبیع به غیر

«حسب توافق صریح طرفین، خریدار حق انتقال مبیع تا لحظه حضور در دفترخانه و انجام تشریفات قانونی آن به ثالث را از خود سلب می نماید».

شرط مخالف بند ۱۶- «خریدار حق انتقال مبیع را پس از پرداخت ‌..... درصد از کل مبلغ ثمن به ثالث خواهد داشت. فروشنده این قرارداد متعهد می گردد در صورت انتقال مبیع به شرح فوق توسط خریدار، طرف چهل و هشت ساعت از تاریخ اعلام او، اقدام به ابطال کد رهگیری نماید. فروشنده پس از ابطال کد رهگیری این قرارداد، اقدام به انعقاد قرارداد متعاقب با ثالث می نماید. میزان ثمن مذکور در قرارداد دوم در مقابل فروشنده این قرارداد موثر نبوده اما مفاد قرارداد با ثالث مفاد همین قرارداد می باشد مگر این که فروشنده این قرارداد در مقابل ثالث تعهدات جدیدی را فی مابین خود حاکم نماید».

۱۷- منع تصرف فروشنده در ملک و وجه التزام این تعهد

«از لحظه ی انعقاد این قرارداد فروشنده حق هیچگونه تصرف حقوقی در عین و منفعت از جمله بیع مجدد، اجاره یا رهن مبیع و وثیقه قرار دادن در بانک ها و مراجع قضائی را از خود سلب نموده و در صورت انجام عمل خلاف تعهدات این بند، مورد، مشمول .... درصد وجه التزام خواهد بود. مطالبه این خسارت نیز بدل از اصل تعهد نمی باشد».

۱۸- توافق در مورد شیوه ابلاغ

«شماره تلفن همراه اعلام شده از سوی طرفین صحیح بوده و کلیه ابلاغ های مربوط به این قرارداد از طریق پیامک به این شماره ها به عمل می آید. هر یک از متعاملین ملزم هستند تغییر شماره همراه خود را به طرف مقابل و آژانس اعلام نمایند. در صورت تخلف از بخش اخیر، کلیه ابلاغ ها صحیح بوده و ادعای عدم اطلاع به هیچ وجه مسموع نخواهد شد».

  • شنبه 15 آبان 1400
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • 1 نظر
  • 2 دقیقه
  • 6741
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

1 نظر
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  +     2   =   3