دعاوی حقوقی

تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

موضوع پرونده : تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول (صدور حکم بر تحویل مبیع یک دستگاه پنبه دوزی قلاب (نقش دوزی)) ● خواهان : اصغر خدری ● خوانده : محمدرضا رازدار ● شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا : با سلام و احترام به استحضار می رساند : 1- موکل اینجانبان (خواهان) تحت عنوان خریدار برابر قرارداد پیوست مورخه 18 / 09 / 1396 اقدام به خرید یک دستگاه پنبه دوزی قلاب (نقش دوزی) با مشخصات مندرج قرارداد نموده است. 2- موکل برابر قرارداد در عقد منعقده فی ما بین به کلیه تعهدات به نحو احسن مبادرت کرده. 3- فروشنده (خوانده) علی رغم اخذ ثمن مبیع از خریدار خواهان که متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 30 / 11 / 1396 بوده متأسفانه با مراجعات مکرر به نامبرده از ایفای تعهد خود استنکاف می ورزد و نظر به وضعیت خاص بازار و تورم حادث شده ضرر و زیان جبران نا پذیری به موکل وارد نموده است. لذا مستند به مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی از محکمه محترم بدوی مورد تقاضاست. دلایل و منضمات : ۱) سایر دلایل و مستندات عندالزوم شهادت شهود ۲) قرارداد شماره مورخ 18 / 09 / 1396 ۳) وکالتنامه به شماره 13969900مورخ 17 / 02 / 1398

ادامه مطلب

رد اعسار

رد اعسار

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

دادخواست، ادله ومستندات دعوی خواهان: محمدرضا صالح، نام پدر: خسرو، شغل: آزاد، نشانی استان تهران لواسانات خوانده: 1- ستایش وفایی، نام پدر ناصر، شغل: مدیر، نشانی شهر یاسوج 2- شرکت هلدینگ ملاصدرا بامدیریت آقای ارسلان شیخی، نشانی تهران ونک تعیین خواسته وبهای آن: اثبات مالکیت (مالی)، اثبات وقوع عقد اجاره مورخ 12 / 01 / 1393 مقوم به 21/000/000 مطالبه وجه بابت مال الاجاره معوقه قرارداد مورخ 12 / 01 / 1393 ماهیانه به مبلغ 73/000/000 ریال از تاریخ 12 / 01 / 1393 تا 1395/12/30 و هزینه حق الوکاله به مبلغ 2/480/000/000 ریال، اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. دلایل ومنضمات: 1- تحقیق و معاینه محلی 2- ارجاع امر به کارشناس 3- دادخواست 4- ایمیل صادره از خانم وفایی مدیرعامل شرکت 4- برگ شهادت شهود 5- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی

ادامه مطلب

نمونه پرونده مطالبه وجه چک

نمونه پرونده مطالبه وجه چک

  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

دادخواست خواهان : شرکت ا. ه. خ (سهامی خاص) با مدیریت آقای م.د و رئیس هیأت مدیره آقای ر.ح به نشانی: تهران، بلوارآفریقا خوانده : آقای ع.ک، نام پدر: ایرج، شغل: آزاد، نشانی: استان لرستان- خرم آباد - خ انقلاب. وکیل: آقای م.خ ، نام پدر: منوچهر، شغل: وکیل ، نشانی: تهران – خ مطهری – خ میرزای شیرازی – کوچه نژادکی تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه چک، صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت وجه ۳ فقره چک به شماره های5432499- 5432500- 5432501 مورخ 31 / 02 / 1395 - 31 / 04 / 1395 - 31 / 06 / 1395 عهده بانک سامان کد ۹۲۰۱ قزوین مجموعاً به مبلغ 000 / 942 / 997 ریال و پرداخت کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیرتأدیه به مبلغ 000 / 942 / 997 و مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تأخیرتأدیه. دلایل و منضمات: 1- طبق رأی وحدت رویه به مهر برگشتی واقع درتهران میدان ونک منطقه۳شهرداری ارجاع گردید. ۲- روزنامه رسمی وآگهی تغییرات شرکت ۳- کپی اساسنامه شرکت ۴- چک به شماره ۵۴۳۲۵۰۱ مورخ 31 / 06 / 1395به همراه ظهرچک و گواهی عدم پرداخت ۵- چک به شماره ۵۴۳۲۵۰۰ مورخ 31 / 04 / 1395 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۶- چک به شماره۵۴۳۲۴۹۹ مورخ31 / 02 / 1395به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت ۷- وکالتنامه به شماره **** 8- مدارک شناسایی مدیران شرکت وکیل خواهان لایحه ای به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده، خوانده فوق بابت ثمن ابتیاعی از شرکت موکل ۳فقره چک به شماره های اعلامی در دادخواست ومجموعاً مبلغ 000 / 942 / 997 ریال صادر و به موکل داده است که در سررسید مقرر به علت کسرموجودی منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت شده و لاوصول گردیده است. لذا با توجه به اشتغال ذمه خوانده بابت بدهی وی به موکل و تکلیف قانونی وی به عنوان صادرکننده به پرداخت وجوه چکهای یادشده به انضمام کلیه هزینه های قانونی وخسارات تأخیرتأدیه وحق الوکاله وکیل درحق خواهان را دارم. گردشکار ابلاغیه ای به نشانی خوانده به ریاست حوزه قضایی شهرستان خرم آباد صورت گرفته و علت آن حضور درجلسه رسیدگی می باشد. و همچنین ابلاغیه به آقای م.خ وکیل خواهان جهت حضور درجلسه رسیدگی به سامانه ابلاغ شد. لایحه ای توسط وکیل خواهان ارائه شد مبنی برتداخل زمانی دوجلسه رسیدگی ایشان و در ادامه اظهار می دارد که خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی می باشد، مضافاً اینکه خوانده درجهت پرداخت وجه ۳فقره ازچکهای مربوطه توافق هایی را با شرکت موکل به صورت مکتوب انجام داده ولیکن ازآنجائیکه به تعهدات خود عمل نکرده لذا بابت وجه چکهای یادشده به شرکت مدیون است. ضمنا سرکارخانم شیوا حکمتی با ارائه معرفی نامه به عنوان نماینده شرکت اصول اسناد رابرای ارائه به محضر دادگاه معرفی نموده است. همچنین ابلاغیه ای جهت حضوردرجلسه رسیدگی به خوانده آقای ع.ک صورت گرفت. ابلاغیه ای جهت حضور در رسیدگی به وکیل خواهان به سامانه ابلاغ گردید.

ادامه مطلب

رد درخواست حذف شرط سنی ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۹

رد درخواست حذف شرط سنی ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۹

  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

در خصوص دادخواست شاکی مذکور به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و به خواسته حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی از‌جمله صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. و با عنایت به اینکه اتحادیه کانون وکلا که با مشارکت کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شده غیر دولتی می باشد و دادنامه شماره ۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیئت عمومی نیز موید غیردولتی بودن کانون های مذکور است. بنابراین با انتفاع موضوع، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است.

ادامه مطلبعدل جو