دادخواست، ادله ومستندات دعوی

خواهان: محمدرضا صالح، نام پدر: خسرو، شغل: آزاد، نشانی استان تهران لواسانات

خوانده: 1- خانم ستایش وفایی، نام پدر ناصر، شغل: مدیر، نشانی شهر گیلان   2- آقای ارسلان شیخی با وکالت گروه وکلای عدل جو، به نشانی تهران، جنب خروجی شماره 1 مترو سبلان، پلاک 345 ، طبقه دوم   3- شرکت هلدینگ ملاصدرا بامدیریت آقای ارسلان شیخی، نشانی تهران ونک

تعیین خواسته وبهای آن: اثبات مالکیت (مالی)، اثبات وقوع عقد اجاره مورخ 12 / 01 / 1393 مقوم به 21/000/000 مطالبه وجه بابت مال الاجاره معوقه قرارداد مورخ 12 / 01 / 1393 ماهیانه به مبلغ 73/000/000 ریال از تاریخ 12 / 01 / 1393 تا 1395/12/30 و هزینه حق الوکاله به مبلغ 2/480/000/000 ریال، اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.

دلایل ومنضمات: 1- تحقیق و معاینه محلی   2- ارجاع امر به کارشناس   3- دادخواست    4- ایمیل صادره از خانم وفایی مدیرعامل شرکت    4- برگ شهادت شهود    5- فتوکپی    6- مصدق استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان دعوی با خوانده ردیف اول که معاون مالی شرکت هلدینگ ملاصدرا می باشدبرای هزینه ایاب و ذهاب، رفع خرابی مراجعه و پیگیری اخذ قبوض برق، پیگیری موارد مخابرات و زیر ساخت کلیه سایت های ایرانسل در استان گیلان قراردادی رادرمورخ 15 / 12 / 1392 با مبلغ ماهیانه 73/000/00 ریال با حضور چندین شاهد در شهر گیلان منعقد نمودیم. بعد از گذشت چند ماه از انعقاد قرارداد فقط مبلغ 300/000/000 میلیون ریال پرداخت کردند ولی بعد از آن از پرداخت دین خود امتناع نموده و باعث ورود خسارت مالی زیادی به اینجانب گردیدند. لذا از آنجائیکه قرارداد فوق الاشعار در اختیار اینجانب نمی باشد از شمادادگاه محترم تقاضای رسیدگی مبنی بر اثبات وقوع عقد اجاره مورخ 12 / 01 / 1393 و مطالبه مال الاجاره معوقه جمعاً به میزان 2/480/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارات تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مورد استدعاست، بدواً اعسار ازهزینه دادرسی را خواستارم.

گردشکار

دادخواست ناقص است و اخطار رفع نقص صادر گردیده و رفع نقص صورت گرفته و قاضی شعبه، دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرد و طرفین به دادرسی دعوت شدند، ابلاغیه ای درتاریخ 23 / 11 / 1396 به آقای ارسلان شیخی خوانده پرونده از طریق مکاتبات قضایی ابلاغ گردید و ابلاغیه ای به شرکت هلدینگ ملاصدرا بامدیریت آقای ارسلان شیخی درتاریخ 23 / 11 / 1396 از طریق مکاتبات قضایی ابلاغ گردید.

همچنین ابلاغیه ای به آقای محمدرضا صالح خواهان پرونده از طریق الکترونیک ابلاغ گردید در تاریخ 23 / 11 / 1396

جلسه یا جلسه های دادرسی / اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان

قرار عدم صلاحیت شعبه هشتم دادگاه حقوقی گیلان به شایستگی دادگاه عمومی و حقوقی تهران صادر شده است.

رای دادگاه

پرونده کلاسه 9609987444 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدصدر

خواهان: محمدرضا صالح، نام پدر: خسرو، شغل: آزاد، نشانی استان تهران لواسانات

خواندگان:

1- آقای ارسلان شیخی با وکالت گروه وکلای عدل جو، به نشانی تهران، جنب خروجی شماره 1 مترو سبلان، پلاک 345 ، طبقه دوم         

2- خانم ستایش وفایی، نام پدر ناصر، شغل: مدیر، نشانی شهر گیلان

3- شرکت هلدینگ ملاصدرا بامدیریت آقای ارسلان شیخی، نشانی تهران ونک با وکالت گروه وکلای عدل جو

خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی    2- اثبات مالکیت    3- مطالبه خسارت تأخیرتادیه   4- مطالبه وجه بابت     5- اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی.

درخصوص دادخواست آقای محمدرضا صالح فرزند خسرو به طرفیت خواندگان1- آقای ارسلان شیخی با وکالت گروه وکلای عدل جو، به نشانی تهران، جنب خروجی شماره 1 مترو سبلان، پلاک 345 ، طبقه دوم  2- خانم ستایش وفایی، نام پدر ناصر، شغل: مدیر، نشانی شهر گیلان  3- شرکت هلدینگ ملاصدرا بامدیریت آقای ارسلان شیخی، نشانی تهران ونک با وکالت گروه وکلای عدل جو. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. موضوع پرونده کلاسه بایگانی 970777 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه محلی استناد و دادگاه استماع گواهی گواهان خواهان اعسار را ضروری دانسته قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر و مراتب به خواهان ابلاغ لیکن خواهان در جلسه دادگاه حاضر نشده و شهود خود را نیز درجلسه دادگاه حاضر نکرده است. وکیل خواندگان در جلسه مورخ 06 / 09 / 1397 و لایحه تقدیمی به تمکن مالی خواهان اشاره کرده است و باعنایت به اینکه اصل بر ایسار اشخاص قراردارد و اعسار نیاز به دلیل دارد که در ما نحن فیه دلیل کافی بر اعسار ارائه نشده است. بنابراین دادگاه دعوی وی را غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد 506 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد (بطلان) دعوی خواهان صادر و اعلام می کند رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان می باشد. 

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی

نظریه وکلای عدل جو

به نظر وکیل پایه یک دادگستری خواهان چون ادعای اعسار را دارد حسب ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی در شهادتنامه مشخصات و شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود منشاء اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذکر نماید. براین اساس با توجه به اینکه اولاً؛ مبلغ هزینه دادرسی در استشهادیه مشخص نشده است ثانیاً؛ با توجه به امر مذکور مشخص نیست شهود و بر چه اساسی گواهی داده اند که مدعی اعسار امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد؟  فلذا استشهادیه تهیه و ارائه شده منطبق با موازین قانونی از جمله مفاد ماده مذکور نمی باشد و نیز طبق ماده ۹ قانون محکومیت های مالی؛ شاهد باید علاوه برهویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که بامدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون برمستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بوسیله آن دین خود راپرداخت نماید. در نتیجه چون وکیل خواندگان تمکن مالی خواهان را عنوان نموده است در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت برملائت وی داشته اثبات اعسار برعهده اوست، مگر آنکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده و قاضی محترم کاملاً در صدور حکم جانب انصاف را رعایت کرده است.

  • پنج شنبه 01 مهر 1400
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 2039
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  -     سه   =   یک