نمونه پرونده دعاوی کیفری

نمونه پرونده خیانت در امانت

نمونه پرونده خیانت در امانت

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

• خواهان: آقای ح. ا • خوانده: آقای ب.ت • شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا: ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران: با سلام احتراماً به استحضار می رساند؛ که خوانده به موجب شکایت موکل آقای ح. ا مستند به دادنامه شماره ********۹۶۰۹۹۷۲ مورخ 05 / 10 / 1396 صادره از شعبه *** دادگاه کیفری دو تهران که به موجب دادنامه شماره ******* شعبه *** دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید گردیده است محکوم به خیانت در امانت شده است و هم اکنون در مرحله اجرای حکم می باشد. وفق دادنامه های فوق و مستند به نظریه کارشناسی موجود در پرونده کیفری ، خوانده که شاگرد موکل در مغازه طلافروشی بوده است، مقدار 4/700 کیلوگرم طلا را به امانت دریافت و پس از گذشت ۵4 روز مقدار ۲/600 کیلوگرم طلا به موکل مسترد نموده است و در مراحل تحقیق و رسیدگی کیفری نتوانسته است توضیح قابل قبولی در خصوص مابه التفاوت میزان طلای دریافتی و مسترد شده ارائه نماید که نتیجه منجر به محکومیت ایشان به جرم خیانت در امانت شده است. فلذا با توجه به مطالب فوق و با عنایت به ماده 8۱ قانون آئین دادرسی کیفری ، صدور حکم مبنی بر استرداد ۲/100 کیلوگرم طلای 8۱ عیار، مال مورد خیانت ، به انضمام کلیه خسارات اعم از حق الوکاله وکیل ( محکمه کیفری و حقوقی ) و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه مورد استدعاست.

ادامه مطلب

فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

شکایتی در تاریخ 12 / 09 / 1399 توسط زوج (آقای م.ج) در دادسرای ناحیه 8 تهران به اتهام فریب در ازدواج مبنی براینکه زوجه مدرک تحصیلی فوق دیپلم را لیسانس معرفی نموده مطرح شد ، ابتدا برای صلح و سازش پرونده به شورای حل اختلاف مستقر در همان دادسرا فرستاده شد و سازشی صورت نگرفت و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع و جلسه رسیدگی در تاریخ 22 / 02 / 1400 به صورت خصوصی برگزار و از زوج نیز اظهارات گرفته شد و وثیقه ای از زوجه به عنوان قرار کفالت اخذ گردید و با دفاعیات وکیل زوجه و اثبات کذب بودن ادعای شاکی که هدف ایشان فسخ نکاح بوده منجر به صدور قطعی قرار منع تعقیب شد.

ادامه مطلبگروه وکلای عدلجو