نمونه پرونده خیانت در امانت

3.84 از 5 بوسیله 111 رای

• خواهان: آقای ح. ا

• خوانده: آقای ب.ت

• شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا: 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند؛ که خوانده به موجب شکایت موکل آقای ح. ا مستند به دادنامه شماره ********۹۶۰۹۹۷۲ مورخ 05 / 10 / 1396 صادره از شعبه *** دادگاه کیفری دو تهران که به موجب دادنامه شماره ******* شعبه *** دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید گردیده است محکوم به خیانت در امانت شده است و هم اکنون در مرحله اجرای حکم می باشد. 

وفق دادنامه های فوق و مستند به نظریه کارشناسی موجود در پرونده کیفری ، خوانده که شاگرد موکل در مغازه طلافروشی بوده است، مقدار 4/700 کیلوگرم طلا را به امانت دریافت و پس از گذشت ۵4 روز مقدار ۲/600 کیلوگرم طلا به موکل مسترد نموده است و در مراحل تحقیق و رسیدگی کیفری نتوانسته است توضیح قابل قبولی در خصوص مابه التفاوت میزان طلای دریافتی و مسترد شده ارائه نماید که نتیجه منجر به محکومیت ایشان به جرم خیانت در امانت شده است. 

فلذا با توجه به مطالب فوق و با عنایت به ماده 8۱ قانون آئین دادرسی کیفری ، صدور حکم مبنی بر استرداد ۲/100 کیلوگرم طلای 18 عیار، مال مورد خیانت ، به انضمام کلیه خسارات اعم از حق الوکاله وکیل ( محکمه کیفری و حقوقی ) و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه مورد استدعاست. 

دلایل و منضمات: 

۱) دادنامه صادره از شعبه *** دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران به شماره **** مورخ 05 / 10 / 1396 

۲) وکالت نامه به شماره *** مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ 

۳) دادنامه صادره از شعبه *** دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ***** مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ 

• گردشکار:  

خواهان ( آقای ح.ا ) دادخواستی به خواسته فوق ( استرداد مال منقول ) به طرفیت خوانده ( آقای ب.ت ) تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت ، مدیر دفتر وقت رسیدگی تعیین ، طرفین را دعوت و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را به خوانده ابلاغ نموده است. 

مدیر دفتر نامه ای به زندان اوین فرستاده اند جهت احضار و دعوت آقای ب.ت جهت رسیدگی در شعبه *** و اعزام وی پس از اتمام جلسه رسیدگی به همراه مامورین مراقب به زندان. 

ابلاغ به **** وکیلِ آقای ح.ا - کیفیت امر ابلاغ : به سامانه ابلاغ و توسط مخاطب ۳ بار مشاهده شد . ابلاغ واقعی

ابلاغ به آقای ب.ت ( خوانده دعوی ) کیفیت امر ابلاغ : به سامانه ابلاغ و توسط مخاطب ۲ بار مشاهده شد ابلاغ واقعی

• جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان) :

صورتجلسه: 

بسمه تعالی

جلسه شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی اینجانب امضا کنندگان ذیل در وقت مقرر تشکیل است پرونده تحت نظر قرار دارد خواهان حضور ندارند، وکیلِ ایشان *** حضور دارند خوانده دعوی حاضر می باشند لایحه ای برای این جلسه واصل نشده است . وکیل خواهان اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که خوانده دعوی درمغازه طلا فروشی مشغول به کار بوده ، 4/700 کیلوگرم طلا تحویل گرفته ولی ۲/600 کیلوگرم آن تحویل شده است و نسبت به ۲/100 کیلوگرم به عنوان خیانت در امانت شکایت در دادگاه بدوی وتجدید نظر محکومیت حاصل نموده است تقاضای رسیدگی ازمحضر محترم دادگاه را دارم. 

خوانده دعوی اظهار داشتند که بنده در دادگاه کیفری به عنوان طلا محکوم نشده ام و زمانیکه صاحب مغازه به زندان رفت این مقدار طلادر مغازه موجود بود طلاهایی که ازمردم گرفته بودیم بنده رسید کرده بودم و به همین خاطر آنها را به صاحبانش باز گرداندم که مقدار آن ۲/100 کیلوگرم می باشد تمام فاکتورهایی که از مردم گرفته ام از زمانیکه از مغازه رفته ام تحویل خواهان دادم ولی هیچ دلیل و مدرکی ازایشان نگرفته ام شاهد دارم تقاضای استماع شهود را در محضر دادگاه دارم . وکیل خواهان پس ازاستماع تا اظهارات خوانده بیان داشتند مدارک و مستندات در هیچ یک از مراحل رسیدگی کیفری ارائه نشده است و صراحتاً در دادنامه بدوی و کیفری به عدم توان خوانده محترم در ارائه توضیح اشاره شده است . با توجه به ماده 18 آیین دادرسی کیفری صدور دادنامه با توجه رای کیفری  مورد استدعاست.

حاضرین باگواهی ذیل صورتمجلس و اسقاط حضور از استماع تصمیم بعدی دادگاه جلسه را ترک نمودند. 

مدیر دفتر وقت نظارت تعیین ،  پرونده کیفری جهت بهره برداری قضایی مطالبه شود.

• قرار یا قرارهایی که دادگاه صادر کرده است: 

دادگاه قراری صادر نکرده است. 

• رای دادگاه: 

در خصوص دادخواست آقای ح. ا با وکالت *** بطرفیت آقای ب.ت به خواسته استرداد دوکیلو و صد گرم طلا با احتساب خسارت دادرسی مقوم به دویست و یک میلیون ریال نظریه محتویات اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی اظهارات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند خوانده دعوا به موجب شکایت کیفری طی دادنامه شماره *** مورخ 05 / 10 / 1396 صادره ازشعبه *** دادگاه کیفری ۲ تهران که در شعبه *** دادگاه تجدید نظر و مطابق دادنامه شماره ۷۲۲۱ تأیید گردیده است به اتهام خیانت در امانت محکوم و در مرحله اجرای حکم میباشد و مطابق مستندات پرونده حکم کیفری و نظریه کارشناس موجود در آن خوانده دعوی نیز مطالبی را دفاع ازخود بیان داشته است ازجمله اینکه تمامی فاکتورهایی که ازمردم گرفته بودم از زمانیکه ازمغازه رفته ام تحویل خواهان داده ام ولی هیچ دلیل و مدرکی ازایشان در این خصوص نگرفته ام دادگاه نظر به مراتب و توجه به اقرار خوانده به دریافت طلای موصوف ازخواهان و عدم ارائه دلیل در جهت اثبات ادعای رد طلا و تحویل آن به خواهان و ایضاً دادنامه کیفری قطعیت یافته که موجب آن به ده ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ۶۱۹ و ۶۲۰  و 1257 از قانون مدنی و ۵۱۵ و 519 ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استردادمیزان ۲ کیلو گرم طلا و پرداخت خسارات دادرسی برابر اوراق پرونده در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محلاتی تهران - ****

 نظریه وکلای عدل جو : 

از نظر ماهوی

1- وکیل محترم خواهان به درستی به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نموده اند این ماده بیان داشته که: 

« هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباعاست اما شایسته بود که قاضی محترم نیز در رأی خود به این ماده استناد می نمودند.»

2- قاضی در رأی خود به این مواد استناد نموده اند: 

ماده 620 و 619 قانون مدنی که هر دو بیانگر عقد ودیعه می باشند . عقودی نظیر عاریه ، ودیعه یا حتی توافقی مطابق ماده 10 ق.مدنی می تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم می نماید. از سوی دیگر رد و بدل شدن مال می تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می نماید. اما باید اذعان نمود وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال می باشد. 

با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص مکلف به بازگردادن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع نمایدمالک می تواند اقدام به طرح دعوی نماید. 

3- بهتر است قبل از طرح دعوی، با ارسال اظهار نامه استرداد مال از متصرف خواسته شود و چنانچه نتیجه ای حاصل نگردید نسبت به تقویم دادخواست حقوقی اقدام شود. 

4- در برخی از موارد رفتار متصرف و عدم بازگرداندن مال می تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد و افراد می توانند شکایت کیفری را نیز مطرح نمایند البته مراجع کیفری صرفاً در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری در خصوص رد مال موضوع جرم نیز تعیین و تکلیف می نمایند. 

در صورت ارتکاب بزه خیانت در امانت دادگاه کیفری صرفاً می تواند وی را مجازات کند بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال حکمی صادر کند. و خواهان می بایست جهت بازپس گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. 

5- دعوای استرداد مال صرفاً در خصوص اموال منقول قابل طرح است و از جمله دعاوی مالی محسوب و باید تقویم گردد و حسب مبلغ خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه خواهد بود. 

6- اقرار از جمله ادله اثبات دعاوی به شمار می رود و دارای آثار زیر می باشد: 

۱) قابل انکار و عدول نیست مگرنادرست بودن اقرار ثابت شود و یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است. 

۲) تمام کننده دعوا است. 

۳) قابل تجزیه نیست

4) بهترین دلیل برای اثبات حق است

در امور حقوقی اگر فردی اقرار نماید قاضی دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند. بر خلاف امور کیفری که اقرار نمی تواند به تنهایی دلیل باشد. 

با امعان نظر به اینکه خوانده محترم خود اقرار به دریافت مال متنازع فیه نموده اند و ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی : « هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست » قاضی به استناد اقرار ، حکم به محکومیت خوانده را صادر نموده است. 

النهایه از جهت ماهوی رای مطابق با قواعد و اصول دادرسی و مواد قانونی صادر و اعلام شده است. 

از نظر شکلی : شرایط و مندرجات دادخواست و ابلاغ ها به درستی و به موقع انجام و هیچ ایرادی از لحاظ شکلی نداشته است.

 

  • دوشنبه 04 مرداد 1400
  • بروزرسانی: شنبه 23 تیر 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 3941
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  3     +     7   =