سوالات متداول خانواده و طلاق

پرسش و پاسخ خانواده

پرسش و پاسخ خانواده

  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

پرسش و پاسخ خانواده ۱- چنانچه در درخواست طلاق توافقی و درضمن صدورگواهی عدم امکان سازش زوجین برتقسیط مهریه با اقساط معین توافق نمایند آیاپس ازصدور اجرائیه زوجه می تواند نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن ازطریق مزایده در اجرای احکام نسبت به وصول مهریه اقدام نماید؟ و یا اینکه توقیف اموال زوج به جهت طلاق توافقی غیرممکن است؟ پاسخ : اگرمقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده درگواهی عدم امکان سازش وجود دارد بایدگفت هرگاه احرازشود زوجه صرفا برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه به اقساط پرداخت شود وبرهمین اساس گواهی عدم امکان سازش صادرشود و اجرا شود بنظرمیرسد این امر توافق بر پرداخت اقساطی دین و موجل کردن آن است که دراینصورت توقیف اموال زوج نسبت به مازاد بر اقساط تعیین شده امکان پذیر نیست و موضوع منصرف از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است ودعوای تعدیل (افزایش) اقساط ازسوی زوجه نیز مسموع نیست اما باتوجه به امکان بازداشت زوج درصورت عدم پرداخت اقساط توافق شده طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است. ۲- آیا شرط ضمن عقد، اگر داماد درآینده خانه خرید و نصف آن مهریه عروس شود صحیح است؟ پاسخ : این شرط باطل است و باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض براین است که در زمان آینده خریداری خواهد شد نمی تواند به عنوان مهریه درنظرگرفته شود. ۳- اگرشخصی فوت کند و هیچ ورثه ای به غیر از زوج و زوجه نداشته باشد اموالش چه می شود؟ پاسخ : اگرشوهر به تنهایی ورثه باشد تمامی اموال را به ارث خواهد برد اما زن فقط یک هشتم ( درصورت وجود فرزند) یا یک چهارم ( درصورت عدم وجود فرزند) حسب مورد از ترکه (اموال به جامانده از متوفی ) را به ارث می برد ومابقی درحکم اموال بلاوارث است و به حاکم ( دولت ) می رسد. ۴- آیا زن می تواند با یک کاغذ دست نویس ساده مهریه خود را ببخشد؟ پاسخ : در اغلب مواردتعهد در دست نوشته مورد قبول است اما درمورد مهریه زن دست نوشته به دلایلی موردقبول دادگاه نیست. امادرمورد مهریه تاقبل از ثبت عقد امکان بخشش وجود ندارد وقتی زوجه روی یک کاغذ می نویسد من مهریه خودم رابخشیدم وبعد امضا و اثرانگشت می زند این خودش مدرک است.برای اینکه مهریه قابل رجوع نباشد باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و درآنجا درخواست رابه ثبت رسانند به این اقدام اقرارنامه ثبتی می گویند.بعدازثبت نامه ای به دفتر ثبت ازدواج که قبلا ازدواجشان آنجا ثبت شده است نوشته شود تا آنها هم درصفحه ملاحظات عقد نامه مفاد نامه را ثبت کنند.

ادامه مطلب

پروانه زناشویی

پروانه زناشویی

  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

1. برای انجام کارهای مربوط به ثبت ازدواج زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی به چه سازمانی مراجعه شود؟ 2. آیا لازم است مرد خارجی گواهی تجرد خود را ارائه دهد؟ 3. آیا ازدواج یک مرد خارجی و زن ایرانی در خارج از ایران امکان‌پذیر است؟ 4. آیا دختر ایرانی برای ازدواج با فرد خارجی باید از پدر خود اجازه بگیرد؟

ادامه مطلبگروه وکلای عدلجو